دانلود مبلمان – میز (Karl Andersson & Söner)

این مجموعه ی مبلمان معماری شامل میز های شرکت سوئدی Karl Andersson & Söner است که در سال 1898 توسط کارل اندرسون تاسیس شد. این مجموعه شامل فایل های رویت، اتوکد سه بعدی و دوبعدی میزها و نیز فایل اسکچ آپ و آرشیکد این محصولات است که با تناسبات دقیق و کارخانه ای برای دانلود در اختیار شما قرار داده شده است.

tableBrygga - table

Brygga – table

 حجم: 124 کیلوبایت 

 حجم: 305 کیلوبایت 

 حجم: 273 کیلوبایت 

.Unique ref: BRxxx
Brand: Karl Andersson & Söner
Product family: Brygga
Product group: Table
(Width (mm:  
(Height (mm:  
(Depth (mm:  
Edition number: 1
Type: (Object (single object
Material main: Wood
Material secondary:
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden
لینک محصول:  http://www.karl-andersson.se/uk/products/tables/brygga.aspx
فایل توضیحات:      http://www.karl-andersson.se/pdf/fb_19brygga_2014.pdf
راهنمای نصب http://www.karl-andersson.se/pdf/instructions/19brygga_f_llinstruktion_bild.pdf

Thinner - table

Thinner – table

 حجم: 114کیلوبایت 

 حجم: 808 کیلوبایت 

 حجم: 374 کیلوبایت 

.Unique ref: TIxxx
Brand: Karl Andersson & Söner
Product family: Thinner
Product group: Table
(Width (mm:  
(Height (mm:  
(Depth (mm:  
Edition number: 1
Type: (Object (single object
Material main: Laminate
Material secondary:
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden
لینک محصول:  http://www.karl-andersson.se/uk/products/tables/thinner.aspx
فایل توضیحات:      http://www.karl-andersson.se/pdf/fb_28ka_thinner_2014.pdf

Trippo - table

Trippo – table

 حجم: 408 کیلوبایت 

 حجم: 8.63 مگابایت  

 حجم: 5.35 مگابایت 

.Unique ref: Txxx
Brand: Karl Andersson & Söner
Product family: Trippo
Product group: Table
(Width (mm:  
(Height (mm:  
(Depth (mm:  
Edition number: 1
Type: (Object (single object
Material main: Wood
Material secondary: Steel
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden
لینک محصول:  http://www.karl-andersson.se/uk/products/tables/trippo.aspx
فایل توضیحات:      http://www.karl-andersson.se/pdf/fb_33trippo_table_chair_shelf_2014.pdf
راهنمای نصب: http://www.karl-andersson.se/pdf/instructions/33trippo_ben_alla_h_jder.pdf

Ypsilon - table

Ypsilon – table

 حجم: 72 کیلوبایت 

 حجم: 706 کیلوبایت   

 حجم: 421 کیلوبایت  

.Unique ref: YPxxx
Brand: Karl Andersson & Söner
Product family: Ypsilon
Product group: Table
(Width (mm:  
(Height (mm:  
(Depth (mm:  
Edition number: 1
Type: (Object (single object
Material main: Wood
Material secondary:
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden
لینک محصول:  http://www.karl-andersson.se/uk/products/tables/ypsilon.aspx
فایل توضیحات:      http://www.karl-andersson.se/pdf/fb_39ka_ypsilon_2014.pdf
راهنمای نصب: http://www.karl-andersson.se/pdf/instructions/39ypsilon.pdf

Cap - table

Cap – table

 حجم: 1.81 مگابایت 

 حجم: 1.09 مگابایت  

 حجم: 2.91 مگابایت  

 حجم: 531 کیلوبایت  

.Unique ref: CAxxx
Brand: Karl Andersson & Söner
Product family: Cap
Product group: Table
(Width (mm:  
(Height (mm:  
(Depth (mm:  
Edition number: 1
Type: (Object (single object
Material main: Wood
Material secondary:
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden
لینک محصول:  http://www.karl-andersson.se/uk/products/tables/cap–news-2014.aspx
فایل توضیحات:      http://www.karl-andersson.se/pdf/fb_84cap_2014_2.pdf

Buff - table

Buff – table

 حجم: 106 کیلوبایت 

 حجم: 2.42  مگابایت 

 حجم: 2.43 مگابایت 

.Unique ref: BUxxx
Brand: Karl Andersson & Söner
Product family: Buff
Product group: Table
(Width (mm:  
(Height (mm:  
(Depth (mm:  
Edition number: 1
Type: (Object (single object
Material main: HI-MACS
Material secondary: Wood
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden
لینک محصول:  http://www.karl-andersson.se/uk/products/tables/buff.aspx
فایل توضیحات:      http://www.karl-andersson.se/pdf/fb_68ka_buff_2014.pdf

Chamfer - table

Chamfer – table

 حجم: 121 کیلوبایت 

 حجم: 446 کیلوبایت 

 حجم: 493 کیلوبایت  

.Unique ref: CHxxx
Brand: Karl Andersson & Söner
Product family: Chamfer
Product group: Table
(Width (mm:  
(Height (mm:  
(Depth (mm:  
Edition number: 1
Type: (Object (single object
Material main: Wood
Material secondary:
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden
لینک محصول:  http://www.karl-andersson.se/uk/products/tables/chamfer.aspx
فایل توضیحات:      http://www.karl-andersson.se/pdf/fb_23ka_chamfer_2014.pdf
راهنمای نصب: http://www.karl-andersson.se/pdf/instructions/23chamfer.pdf

Cross - table

Cross – table

 حجم: 107 کیلوبایت 

 حجم: 2.15 مگابایت 

 حجم: 3.34 مگابایت 

.Unique ref: CRxxx
Brand: Karl Andersson & Söner
Product family: Cross
Product group: Table
(Width (mm:  
(Height (mm:  
(Depth (mm:  
Edition number: 1
Type: (Object (single object
Material main: Wood
Material secondary: Steel
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden
لینک محصول:  http://www.karl-andersson.se/uk/products/tables/cross.aspx
فایل توضیحات:      http://www.karl-andersson.se/pdf/fb_23ka_chamfer_2014.pdf
راهنمای نصب: http://www.karl-andersson.se/pdf/instructions/27cross_ny.pdf

Dizzy - table

Dizzy – table

 حجم: 554 کیلوبایت 

 حجم: 768 کیلوبایت   

 حجم: 1.50 مگابایت  

 حجم: 1.95 مگابایت 

 

.Unique ref: DI3xx
Brand: Karl Andersson & Söner
Product family: Dizzy
Product group: Table
(Width (mm:  
(Height (mm:  
(Depth (mm:  
Edition number: 1
Type: (Object (single object
Material main: HI-MACS
Material secondary: Steel
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden
لینک محصول:  http://www.karl-andersson.se/uk/products/tables/dizzy–news-2014.aspx
فایل توضیحات:      http://www.karl-andersson.se/pdf/fb_86dizzy_2014_2.pdf

Hide - table

Hide – table

 حجم: 4.39 مگابایت 

 حجم: 28.65 مگابایت   

 حجم: 20.48 مگابایت  

.Unique ref: HIxxx
Brand: Karl Andersson & Söner
Product family: Hide
Product group: Table
(Width (mm:  
(Height (mm:  
(Depth (mm:  
Edition number: 1
Type: (Object (single object
Material main: Wood
Material secondary: Steel
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden
لینک محصول:  http://www.karl-andersson.se/uk/products/tables/hide–.aspx
فایل توضیحات:      http://www.karl-andersson.se/uk/products/tables/hide–.aspx
راهنمای نصب: http://www.karl-andersson.se/pdf/instructions/80hide.pdf

Lollipop - table

Lollipop – table

 حجم: 1.39 مگابایت 

 حجم: 288   کیلوبایت 

 حجم: 730کیلوبایت  

.Unique ref: LO3xx
Brand: Karl Andersson & Söner
Product family: Lollipop
Product group: Table
(Width (mm:  
(Height (mm:  
(Depth (mm:  
Edition number: 1
Type: (Object (single object
Material main: Wood
Material secondary: Steel
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden
لینک محصول:  http://www.karl-andersson.se/uk/products/tables/lollipop–news-2014.aspx
فایل توضیحات:      http://www.karl-andersson.se/pdf/fb_83lollipop_2014_2.pdf

Mill - table

Mill – table

 حجم: 92 کیلوبایت 

 حجم: 2.65 مگابایت 

 حجم: 2.37 مگابایت 

.Unique ref: MIxxx
Brand: Karl Andersson & Söner
Product family: Mill
Product group: Table
(Width (mm:  
(Height (mm:  
(Depth (mm:  
Edition number: 1
Type: (Object (single object
Material main: Wood
Material secondary:
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden
لینک محصول:  http://www.karl-andersson.se/uk/products/tables/mill.aspx
فایل توضیحات:      http://www.karl-andersson.se/pdf/fb_67mill_2014.pdf
راهنمای نصب: http://www.karl-andersson.se/pdf/instructions/67mill.pdf

Newton - table

Newton – table

 حجم: 97 کیلوبایت 

 حجم: 219 کیلوبایت 

 حجم: 461 کیلوبایت  

.Unique ref: NWxxx
Brand: Karl Andersson & Söner
Product family: newton
Product group: Table
(Width (mm:  
(Height (mm:  
(Depth (mm:  
Edition number: 1
Type: (Object (single object
Material main: Wood
Material secondary: Glass
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden
لینک محصول:  http://www.karl-andersson.se/uk/products/tables/newton.aspx
فایل توضیحات:      http://www.karl-andersson.se/pdf/fb_36newton_2014_2.pdf

ponoq - table

ponoq – table

 حجم: 569 کیلوبایت 

 حجم: 1.25 مگابایت 

 حجم: 1.18 مگابایت 

.Unique ref: POBxx
Brand: Karl Andersson & Söner
Product family: ponoq
Product group: Table
(Width (mm:  
(Height (mm:  
(Depth (mm:  
Edition number: 1
Type: (Object (single object
Material main: Steel
Material secondary: Laminate
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden
لینک محصول:  http://www.karl-andersson.se/uk/products/tables/ponoq–table.aspx
فایل توضیحات:      http://www.karl-andersson.se/pdf/fb_35ponoq_2014_2.pdf

 

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت