قطعات مشهور ساکسیفون

جولز دمرسمن – فانتزی سور آن

کلود دیبوسی – رپسودی پور ارکستر ات ساکسفون

وینسنت دیندی – کرال واریه (اپوس 55 )

لارس اریک لارسون – کنسرتو ساکسوفون

فلورنت اشمیت – لجند اپوس 66

جکوئز ایبرت – کنسرتینو دا کامرا

الکساندر گلازونوف – کنسرتو در E بمل ماژور برای ساکسوفون آلتو

یوجین بوزا – آریا پور ساکسیفون آلتو

برنهارد هایدن – سوناتا برای ساکسیفون آلتو

داریوس میلهاد – اسکاراماش برای ساکسیفون آلتو

هنری توماسی – بالید برای برای ساکسیفون آلتو

پل کرستون – سوناتا اپوس 19 برای ساکسیفون آلتو

پل هیندمیث – سوناتا برای ساکسیفون آلتو

 

منبع : آموزش ساکسیفون

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت