• آموزش Javascript – قسمت پنجم

  آموزش جاوا اسکریپت

        2-length : تعداد عناصر یك آرایه را بر می گرداند. arrayObject.length   مثال: <script type=”text/javascript”> var arr = new Array(3); arr[0] = “John”; arr[1] = “Andy”; arr[2] = “Wendy”; document.write(“Original length: ” + arr.length); document.write(“<br />”); arr.length=5; document.write(“New length: ” + arr.length); </script>   3-prototype : به شما امكان اضافه كردن متدها و خصوصیت به شی را می دهد. object.prototype.name=value   مثال: <script type=”text/javascript”> function employee(name,jobtitle,born) { this.name=name; this.jobtitle=jobtitle; this.born=born; } var fred=new employee(“Fred Flintstone”,”Caveman”,1970); employee.prototype.salary=null; fred.salary=20000; document.write(fred.salary); </script>   شی ها ی boolean در javascript :   شی های بولی یك مقدار غیربولی را به مقدار

  [ادامه متن...]
 • آموزش جاوا اسکریپت (Javascript) – قسمت چهارم

  آموزش جاوا اسکریپت

      gethours() : مقدار ساعت را از یك شی date  بر می گرداند. dateObject.getHours() نكته: مقدار برگشتی بین 0-23 می باشد. مثال: <script type=”text/javascript”> var d = new Date(); document.write(d.getHours()); var born = new Date(“July 21, 1983 01:15:00”); document.write(born.getHours()); </script>   getminutes() : مقداردقیقه را از یك  شی date  بر می گرداند. dateObject.getMinutes()   نكته:  مقدار برگشتی بین 0-59 می باشد.   مثال: <script type=”text/javascript”> var born = new Date(“July 21, 1983 01:15:00”); document.write(born.getMinutes()); var d = new Date(); document.write(d.getMinutes()); </script>   getseconds() : مقدار ثانیه را از یك شی date  بر می گرداند. dateObject.getSeconds()   نكته: مقدار برگشتی

  [ادامه متن...]
 • آموزش جاوا اسکریپت (Javascript) – قسمت سوم – برنامه نویسی شی گرا

  آموزش جاوا اسکریپت

    برنامه نویسی شی گرا Javascript Javascript یك زبان برنامه نویسی شی گرا(o.o.p) است . یك زبان برنامه نویسی شی گرا به شما اجازه میدهد كه شی های مورد نیاز خود را تعریف كرده و انواع متغیرهارا نیز تعریف كنید . تعریف یك شی : یك نوع داده ویژه است . خصوصیات : مقادیر وابسته به یك شی هستند . خصوصیات شی های string :   IE N FF توضیح خصوصیت 4 4 1 تعداد كاراكترهای یك رشته را برمیگرداند Length 3 2 1 خصوصیت سازنده به یك تابع مراجعه كرده و یك شی را می سازد. constructor 4 2

  [ادامه متن...]
 • آموزش جاوا اسکریپت (Javascript) – قسمت دوم

  آموزش جاوا اسکریپت

    توابع جاوا اسكریپت   برای نگه داشتن مرورگر از اجرای یك اسكریپت وقتی كه یك صفحه در حال بار گذاری است، می توانید اسكریپت را در یك تابع بگذارید. یك تابع شامل كدی است كه توسط یك رویداد یا فراخوانی آن تابع اجرا خواهد شد. ممكن است یك تابع را در هر جایی از صفحه فرا خوانی كنید (یا حتی از صفحات دیگر اگر تابع در یك فایل.js خارجی جاسازی شده باشد). توابع می توانند هم در بخش ابتدایی و هم در بدنه اصلی یك سند تعریف شوند. هرچند برای اطمینان پیدا كردن از اینكه تابع توسط مرورگر خوانده

  [ادامه متن...]
 • آموزش جاوا اسکریپت (Javascript) – قسمت اول

  آموزش جاوا اسکریپت

    جاوا اسکریپت جاوا اسكریپت زبان اسكریپت نویسی وب است. جاوا اسكریپت در میلیونها صفحه وب برای اضافه كردن توابع،فرمهای معتبر،مرورگرهای جستجو كننده و خیلی چیزهای دیگر بكارگرفته می شود. یادگیری جاوا اسكریپت آسان است.شما از آن لذت خواهید برد.     مقدمه ای بر جاوا اسكریپت جاوا اسكریپت در میلیونها صفحه وب برای بهتر كردن طراحی،فرمهای معتبر،مرورگرهای جستجو كننده،ساختن كوكیها و خیلی چیزهای دیگر استفاده می شود. جاوا اسكریپت بیشتر زبان اسكریپت نویسی عمومی اینترنت است و در همه مرورگرهای اصلی مانند Internet Explorer، Mozilla،FireFox ، NetscapeوOpera كار می كند.   جاوا اسكریپت چیست؟ جاوا اسكریپت برای اضافه كردن

  [ادامه متن...]
به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت