خاصيت color برای متن و نوشته

 •  نام خاصيت :

  color

 • نوع خاصيت : 

  نام رنگ
  rgb (r,g,b)
  عدد هگزادسيمال

 • شرح : 

  تعيين کننده رنگ نوشته است . رنگ میتواند به روش های زير تعيين شود :

  • نام رنگ مثل blue يا red .
  • تعيين رنگ به وسيله تابع rgb به صورت زير :
   ( مقدار رنگ قرمز ، مقدار رنگ سبز ، مقدار رنگ آبی ) rgb
   اين تابع مقدار 3 رنگ را با هم ترکيب کرده و يک رنگ را ايجاد می کند .که مقدار رنگ توسط عددی بين 0 تا 255 تعيين می شود ، که هر چه عدد بزرگتر باشد ميزان آن رنگ در کل رنگ بيشتر خواهد بود .

  Example : rgb (10,65,232)

  • نعيين رنگ به صورت عددی ترکيبی در مبنای 16 هگزادسيمال :
   ميزان رنگ آبی ميزان رنگ سبز ميزان رنگ قرمز #

  Example : #08FF00

 

 

 • کد :

 • خروجی : 

  This Paragraph is blue

  This is another paragrph with different color

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت