×بستن تبلیغ

جلسه پنجم – زمان بندی و وزن خوانی

زمان بندی و وزن خوانی :
برای درک مفاهیم این بخش لطفا به بخش تئوری رفته و یا از یک کتاب خوب استفاده نمائید.
آشنایی با اصطلاحات زیر :
تمپو : Tempo : سرعت آهنگ را تمپو می گویند.
علامت آن به صورت یک نت سیاه که در بالای میزان گذاشته میشود و عدد جلوی آن نشان دهنده سرعت آهنگ می باشد.
مثلا تمپو 120 به این صورت نوشته می شود :
مترونوم : دستگاهی است که می توان یک تمپو را روی آن تنظیم کرد و دستگاه آن را به صورت صدای یک بوق یا … اجرا می کند.
میزانmeasure . :میزان ظرفی است با گنجایش محدود زمانی که مقدار آن با کسر میزان و حدود آن با خط میزان مشخص می گردد.
خط میزانbarline : خطوطی که در انتهای هر میزان قرار میگرند و میزان ها را ازه جدا می کند.
کسر میزان Time signature : کسری است متعارفی که در ابتدای میزان قرار می گیرد و مقدار میزان را مشخص می کند.

no image

نحوه خواندن کسر میزان :

no image

تقسیم بندی اول :

no image

**** منظور از ضرب : زمانی که پا روی زمین باشد و بالا بیاید و دوباره روی زمین قرار گیرد یک ضرب می شود.
اگر پا روی زمین باشد و فقط بالا بیاید 2/1 ضرب می شود.
وقتی میگوئیم نت گرد 4 ضرب است یعنی باید نت را 4 ضرب نگهداریم یا بکشیم.
بطور مثال وقتی نت گرد را دیدیم نت را اجرا کرده و نگه میداریم تا پایمان 4 ضرب بخورد.
تقسیم بندی دوم :

no image
خواندن کسر میزان :
برای مثال کسر 4/4 : 4/1 x 44/4 =
از تقسیم بندی دوم مشاهده میشود که 4/1 میشود سیاه به تقسیم بندی اول مراجعه کرده سیاه یک ضرب می باشد پس ما در این میزان 4 ضرب باید بزنیم.
انواع کسر میزان :
1- کسر میزان های ساده : 4/2 – 4/3 – 4/4
2- کسر میزان های ترکیبی : 8/6 – 8/12
3- کسر میزان های لنگ : 4/5 – 4/7

no image

 

منبع : guitaracademy.ir

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت