×بستن تبلیغ

طریقه اجرای ضربات بر روی دف

و با سرعت نیز از ساز دور نمائید ( در هیچکدام از ضربات اصلی دف نوازی دست بر روی ساز نگه داشته نمیشود)

قسمتهائی از کف دست در این ضربه با دف تماس پیدا میکنند که عبارتند از :

بند اول انگشتان انگشتری و میانه ، نرمی انگشت اشاره ، بند اول دوم و سوم انگشت کوچک و در امتداد آن نرمی تیغه پائینی دست از طرف داخل تا انتهای دست و نرمی انتهائی دست در زیر انگشت شست .

تمام موارد فوق در یک زمان ضربه وارد میکنند.

محل اجرای ضربه را با توجه به عکس داده شده اجرا کنید.

در ضربه زدن توجه کنید که ضربه را از مچ وارد نکنید ، تیغه دست به همراه ساعد دست و در یک راستا با هم حرکت میکنند و نیروی وارده از مچ دست نیست.

·   بک

در این ضربه انگشتان دست راست کمی از هم باز میشوند دست از مچ به طرف تیغه پائین به طرف ساعد خم میشود

( دست در عکس فوق به طرف بالا به نظر میرسد .)

و باز هم به کمک ساعد دست از دف دور شده ضربه میزند . ( ساعد دست و کف دست در یک امتدادند )

در این ضربه بندهای اول و دوم 4 انگشت دست راست همزمان به ساز دف ضربه وارد می کنند.

سعی کنید ضربه تم و بک را در محل خودشان وارد  کنید چون این دو صداهای کاملا متفاوت دارند.

·   چپ

در این ضربه انگشت اشاره دست چپ دخالتی ندارد و 3 انگشت دیگر به ساز برخورد میکنند.بدین صورت که:

سه انگشت دست را به هم چسبانده کف دست را به شکل نیم دایره ای در آورید.

با کمک گرفتن از چرخش سریع ساعد دست انگشتان را بر روی دف پرتاب کنید.

به هیچ عنوان مچ دست را خم و راست نکنید مچ در این ضربه هیچ دخالتی ندارد.

این ضربه با بندهای اول انگشتان اجرا میشود.

 

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت