آموزش Javascript – قسمت پنجم

 

آموزش جاوا اسکریپت

آموزش جاوا اسکریپت

 

 

2-length : تعداد عناصر یك آرایه را بر می گرداند.

arrayObject.length

 

مثال:

<script type=”text/javascript”>

var arr = new Array(3);

arr[0] = “John”;

arr[1] = “Andy”;

arr[2] = “Wendy”;

document.write(“Original length: ” + arr.length);

document.write(“<br />”);

arr.length=5;

document.write(“New length: ” + arr.length);

</script>

 

3-prototype : به شما امكان اضافه كردن متدها و خصوصیت به شی را می دهد.

object.prototype.name=value

 

مثال:

<script type=”text/javascript”>

function employee(name,jobtitle,born)

{

this.name=name;

this.jobtitle=jobtitle;

this.born=born;

}

var fred=new employee(“Fred Flintstone”,”Caveman”,1970);

employee.prototype.salary=null;

fred.salary=20000;

document.write(fred.salary);

</script>

 

شی ها ی boolean در javascript :

 

شی های بولی یك مقدار غیربولی را به مقدار بولین (true/false) تبدیل می كنند.

 

شی Boolean: مقدار true/false را نگه می دارد و با كلمه كلیدی new Boolean() تعریف می شود.

var myBoolean=new Boolean();

 

نكته: اگر مقدار اولیه شی بولی ()،(0)،(null)،(“”)،(false)،(nan) باشد مقدارfalse را در خود نگه می دارد.

نكته: اگر مقدار اولیه آن یك رشته “false” باشد مقدار true را در خود نگه می دارد.

مثال زیر چك می كند شی بولین مقدارش true/false می باشد یا نه.

<script type=”text/javascript”>

var b1=new Boolean( 0);

var b2=new Boolean(1);

var b3=new Boolean(“”);

var b4=new Boolean(null);

var b5=new Boolean(NaN);

var b6=new Boolean(“false”);

document.write(“0 is boolean “+ b1 +”<br />”);

document.write(“1 is boolean “+ b2 +”<br />”);

document.write(“An empty string is boolean “+ b3 + “<br />”);

document.write(“null is boolean “+ b4+ “<br />”);

document.write(“NaN is boolean “+ b5 +”<br />”);

document.write(“The string ‘false’ is boolean “+ b6 +”<br />”);

</script>

 

متدهای Boolean :

 

IE N FF توضیح متد
4 1 كد منبع یك شی را بر می گرداند. Tosource()
4 4 1 یك مقدار بولی را به رشته تبدیل كرده و نتیجه را برمی گرداند. Tostring()
4 4 1 مقدار اولیه یك شی بولی را بر می گرداند. Valueof()

 

1 – tosource() : كد منبع یك شی را بر می گرداند.

object.toSource()

 

نكته: این متد نمی تواند در internet explorer كار كند.

 

مثال:

<script type=”text/javascript”>

function employee(name,jobtitle,born)

{

this.name=name;

this.jobtitle=jobtitle;

this.born=born;

}

var fred=new employee(“Fred Flintstone”,”Caveman”,1970);

document.write(fred.toSource());

</script>

 

2-tostring() : یك مقدار بولی را به رشته تبدیل كرده و نتیجه را بر می گرداند.

booleanObject.toString()

 

مثال:

<script type=”text/javascript”>

var boo = new Boolean(true);

document.write(boo.toString());

</script>

 

3-valueof() : مقدار اولیه یك شی بولی را بر می گرداند.

booleanObject.valueOf()

 

مثال:

<script type=”text/javascript”>

var boo = new Boolean(false);

document.write(boo.valueOf());

</script>

 

 

خصوصیات یك شی Boolean:

 

IE N FF توضیح خصوصیت
4 2 1 خصوصیت سازنده به یك تابع رجوع كرده و یك شی را ایجاد می كند. Constructor
4 2 1 به شما امكان اضافه كردن متدها و خصوصیت به شی را می دهد. Prototype

 

1 – constructor :

object.constructor

 

مثال 1:

<script type=”text/javascript”>

var test=new Date();

if (test.constructor==Array)

{

document.write(“This is an Array”);

}

if (test.constructor==Boolean)

{

document.write(“This is a Boolean”);

}

if (test.constructor==Date)

{

document.write(“This is a Date”);

}

if (test.constructor==String)

{

document.write(“This is a String”);

}

</script>

 

مثال 2:استفاده ازتابع

 

<script type=”text/javascript”>

function employee(name,jobtitle,born)

{

this.name=name;

this.jobtitle=jobtitle;

this.born=born;

}

var fred=new employee(“Fred Flintstone”,”Caveman”,1970);

document.write(fred.constructor);

</script>

 

شی ریاضی در javascript:

 

شما می توانید روی یك شی math (ریاضی) اعمال ریاضی انجام دهید.

javascript هشت مقدار ثابت ریاضی را فراهم كرده است.

 

مقادیر ثابت:

1-math.E : ثابت e كه تقریبا 2.718 می باشد.

2-math.pi:ثابت pi كه تقریبا 3.14159 می باشد.

3-math.sqrt2: ریشه دوم 2.

4- math.sqrt1_2 : ریشه دوم 2/1.

5-math.LN2 : لگاریتم 2.

6- math.LN10 : لگاریتم 10.

7- math.LOG2E : لگاریتم با پایه 2 در مبنای E.

8-math.LOG10E : لگاریتم با پایه 10 در مبنای E.

 

متدهای math (ریاضی):

FF: Firefox, N: Netscape, IE: Internet Explorer

IE N FF توضیح متد
3 2 1 قدرمطلق یك عدد را بر می گرداند. abs(x)
3 2 1 arccosine یك عدد را بر می گرداند. acos(x)
3 2 1 arcsine یك عدد را بر می گرداند. asin(x)
3 2 1 arctangent یك عدد را بر می گرداند. atan(x)
یك مقدار اعشاری را به نزدیكترین عدد بزرگتر به آن گرد می كند. ceil(x)
3 2 1 cosine یك عدد را بر می گرداند. cos(x)
3 2 1 مقدار e^x را بر می گرداند. exp(x)
3 2 1 یك مقدار اعشاری را به نزدیكترین عدد كوچك به آن گرد می كند. floor(x)
3 2 1 لگاریتم یك عدد را با پایه e بر می گرداند. log(x)
3 2 1 بیشترین مقدار بین x,y را بر می گرداند. max(x,y)
3 2 1 كمترین مقدار بین x,y را بر می گرداند. min(x,y)
3 2 1 مقدار x را به توان y می رساند. pow(x,y)
3 2 1 یك عدد تصادفی بین 0-1 بر می گرداند. random()
3 2 1 عدد x را به نزدیكترین عدد به آن گرد می كند. round(x)
3 2 1 sin یك عدد را برمی گرداند. sin(x)
3 2 1 جذر (ریشه دوم) یك عدد را برمی گرداند. sqrt(x)
3 2 1 tangent یك عدد را بر می گرداند. tan(x)
3 4 1 كد منبع یك شی را برمیگرداند. tosource()
4 2 1 مقداراولیه یك شی را بر می گرداند. valueof()

 

Math.abs(x)

مثال:

<script type=”text/javascript”>

document.write(Math.abs(7.25) + “<br />”);

document.write(Math.abs(-7.25));

</script>

 

2-acos(x) : arccosine یك عدد را به عنوان یك مقدار بین 0 و رادیان pi بر می گرداند.

Math.acos(x)

نكته: x بین 1 و1- می باشد.

نكته: اگر x خارج از محدوده 1و1- باشد nan را بر می گرداند.

نكته: 1- مقداری از 1- را بر می گرداند.

 

مثال:

<script type=”text/javascript”>

document.write(Math.acos(0.64) + “<br />”);

document.write(Math.acos(0) + “<br />”);

document.write(Math.acos(-1) + “<br />”);

document.write(Math.acos(1) + “<br />”);

document.write(Math.acos(2));

</script>

 

3-asin(x) : arcsine یك عدد را به عنوان یك مقدار بین رادیان/2 pi- و pi/2 بر می گرداند.

Math.asin(x)

نكته: x بین 1و1- می باشد.

نكته: اگر x خارج از محدوده 1و1- باشد nan را بر می گرداند.

نكته: 1 مقداری از pi/2 را بر می گرداند.

 

مثال :

<script type=”text/javascript”>

document.write(Math.asin(0.64) + “<br />”);

document.write(Math.asin(0) + “<br />”);

document.write(Math.asin(-1) + “<br />”);

document.write(Math.asin(1) + “<br />”);

document.write(Math.asin(2));

</script>

 

4-atan(x) :arctengent یك عدد را به عنوان یك مقدار بین رادیان /2 pi- و pi/2 بر می گرداند.

math.atan(x)

 

مثال :

<script type=”text/javascript”>

document.write(Math.atan(0.50) + “<br />”);

document.write(Math.atan(-0.50) + “<br />”);

document.write(Math.atan(5) + “<br />”);

document.write(Math.atan(10) + “<br />”);

document.write(Math.atan(-5) + “<br />”);

document.write(Math.atan(-10));

</script>

 

متد arctan2(x,y) : زاویه تتا از نقطه x,y بین pi,-p i بر می گرداند.

math.atan2(x)

 

مثال:

<script type=”text/javascript”>

document.write(Math.atan2(0.50,0.50) + “<br />”);

document.write(Math.atan2(-0.50,-0.50) + “<br />”);

document.write(Math.atan2(5,5) + “<br />”);

document.write(Math.atan2(10,20) + “<br />”);

document.write(Math.atan2(-5,-5) + “<br />”);

document.write(Math.atan2(-10,10));

</script>

 

5-ceil(x) : یك مقدار اعشاری را به نزدیكترین عدد بزرگتر به آن گرد می كند و نتیجه را بر می گرداند.

Math.ceil(x)

 

مثال:

<script type=”text/javascript”>

document.write(Math.ceil(0.60) + “<br />”);

document.write(Math.ceil(0.40) + “<br />”);

document.write(Math.ceil(5) + “<br />”);

document.write(Math.ceil(5.1) + “<br />”);

document.write(Math.ceil(-5.1) + “<br />”);

document.write(Math.ceil(-5.9));

</script>

 

6-cos(x) : cosine یك عدد را بر می گرداند.

Math.cos(x)

نكته : یك مقدار بین 1و1- كه نشان دهنده cosine یك زاویه است را بر می گرداند.

 

مثال :

<script type=”text/javascript”>

document.write(Math.cos(3) + “<br />”);

document.write(Math.cos(-3) + “<br />”);

document.write(Math.cos(0) + “<br />”);

document.write(Math.cos(Math.PI) + “<br />”);

document.write(Math.cos(2*Math.PI));

</script>

 

7- exp(x) : مقدار e^x را بر می گرداند.(e.2.7183 ) .

Math.exp(x)

 

مثال:

<script type=”text/javascript”>

document.write(Math.exp(1) + “<br />”);

document.write(Math.exp(-1) + “<br />”);

document.write(Math.exp(5) + “<br />”);

document.write(Math.exp(10) + “<br />”);

</script>

 

8-floor(x) : یك عدد اعشاری را به كوچكترین عدد نزدیك به آن گرد كرده و نتیجه را برمی گرداند.

Math.floor(x)

 

مثال:

 

<script type=”text/javascript”>

document.write(Math.floor(0.60) + “<br />”);

document.write(Math.floor(0.40) + “<br />”);

document.write(Math.floor(5) + “<br />”);

document.write(Math.floor(5.1) + “<br />”);

document.write(Math.floor(-5.1) + “<br />”);

document.write(Math.floor(-5.9));

</script>

 

9- log(x) : لگاریتم یك عدد را با پایه e بر می گرداند.

Math.log(x)

نكته: اگر x منفی باشد nan را بر می گرداند.

 

مثال:

<script type=”text/javascript”>

document.write(Math.log(2.7183) + “<br />”);

document.write(Math.log(2) + “<br />”);

document.write(Math.log(1) + “<br />”);

document.write(Math.log(0) + “<br />”);

document.write(Math.log(-1));

</script>

 

10-max(x,y) : بیشترین مقدار بین x,y را بر می گرداند.

Math.max(x,y)

 

مثال:

<script type=”text/javascript”>

document.write(Math.max(5,7) + “<br />”);

document.write(Math.max(-3,5) + “<br />”);

document.write(Math.max(-3,-5) + “<br />”);

document.write(Math.max(7.25,7.30));

</script>

 

11-min(x,y) : كمترین مقدار بین x,y را بر می گرداند.

Math.min(x,y)

 

مثال:

<script type=”text/javascript”>

document.write(Math.min(5,7) + “<br />”);

document.write(Math.min(-3,5) + “<br />”);

document.write(Math.min(-3,-5) + “<br />”);

document.write(Math.min(7.25,7.30));

</script>

 

12-pow(x,y) : مقدار x را به توان y بر می گرداند.

Math.pow(x,y)

 

مثال:

 

<script type=”text/javascript”>

document.write(Math.pow(0,0) + “<br />”);

document.write(Math.pow(0,1) + “<br />”);

document.write(Math.pow(1,1) + “<br />”);

document.write(Math.pow(1,10) + “<br />”);

document.write(Math.pow(2,3) + “<br />”);

document.write(Math.pow(-2,3) + “<br />”);

document.write(Math.pow(2,4) + “<br />”);

document.write(Math.pow(-2,4) + “<br />”);

</script>

 

13-random() : یك عدد تصادفی بین0 -1را بر می گرداند.

Math.random()

 

مثال:

<script type=”text/javascript”>

document.write(Math.random());

</script>

 

14-round(x) : x را به نزدیكترین عدد به آن گرد می كند.

Math.round(x)

 

مثال :

<script type=”text/javascript”>

document.write(Math.round(0.60) + “<br />”);

document.write(Math.round(0.50) + “<br />”);

document.write(Math.round(0.49) + “<br />”);

document.write(Math.round(-4.40) + “<br />”);

document.write(Math.round(-4.60));

</script>

 

15-sin(x) : sin یك عدد را بر می گراند كه مقدارش بین 1و1- می باشد.

Math.sin(x)

 

مثال:

 

<script type=”text/javascript”>

document.write(Math.sin(3) + “<br />”);

document.write(Math.sin(-3) + “<br />”);

document.write(Math.sin(0) + “<br />”);

document.write(Math.sin(Math.PI) + “<br />”);

document.write(Math.sin(Math.PI/2));

</script>

 

16-sqrt(x) : جذر (ریشه دوم) یك عدد را بر می گرداند.

Math.sqrt(x)

 

نكته: اگر x منفی باشد nan را بر می گرداند.

 

مثال:

<script type=”text/javascript”>

document.write(Math.sqrt(0) + “<br />”);

document.write(Math.sqrt(1) + “<br />”);

document.write(Math.sqrt(9) + “<br />”);

document.write(Math.sqrt(0.64) + “<br />”);

document.write(Math.sqrt(-9));

</script>

 

17-tan(x) : tagent یك عدد را بر می گرداند.

Math.tan(x)

 

مثال:

<script type=”text/javascript”>

document.write(Math.tan(0.50) + “<br />”);

document.write(Math.tan(-0.50) + “<br />”);

document.write(Math.tan(5) + “<br />”);

document.write(Math.tan(10) + “<br />”);

document.write(Math.tan(-5) + “<br />”);

document.write(Math.tan(-10));

</script>

 

18-tosource() : كد منبع یك شی را بر می گرداند.

object.toSource()

 

مثال:

<script type=”text/javascript”>

function employee(name,jobtitle,born)

{

this.name=name;

this.jobtitle=jobtitle;

this.born=born;

}

var fred=new employee(“Fred Flintstone”,”Caveman”,1970);

document.write(fred.toSource());

</script>

 

19-valueof() : مقدار اولیه یك متغیر ریاضی را بر میگرداند.

mathObject.valueOf()

 

خصوصیات شی math :

 

IE N FF توضیح خصوصیت
4 2 1 ثابت E با مقدار 2.718 را بر می گرداند. E
3 2 1 PI با مقدار 3.14159 را بر می گرداند. PI
3 2 1 لگاریتم طبیعی 2 LN2
3 2 1 لگاریتم طبیعی 10 LN10
3 2 1 لگاریتم مبنای 2 از E را بر میگرداند. LOG2E
3 2 1 لگاریتم مبنای 10 از E را بر میگرداند. LOG10E
3 2 1 ریشه دوم 2 SQRT2
4 2 1 ریشه دوم 2/1 SQRT1_2
3 2 1 خصوصیت سازنده به یك تابع رجوع كرده و یك شی را ایجاد می كند. constructor
3 2 1 به شما امكان اضافه كردن متدها و خصوصیت به شی را می دهد. prototype

 

1 – constructor :

object.constructor

 

مثال 1:

<script type=”text/javascript”>

var test=new Date();

if (test.constructor==Array)

{

document.write(“This is an Array”);

}

if (test.constructor==Boolean)

{

document.write(“This is a Boolean”);

}

if (test.constructor==Date)

{

document.write(“This is a Date”);

}

if (test.constructor==String)

{

document.write(“This is a String”);

}

</script>

 

 

 

منبع : w3schools.com

Comment is closed.

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت