آموزش جاوا اسکریپت (Javascript) – قسمت چهارم

 

آموزش جاوا اسکریپت

آموزش جاوا اسکریپت

 

  • gethours() : مقدار ساعت را از یك شی date  بر می گرداند.

dateObject.getHours()

نكته: مقدار برگشتی بین 0-23 می باشد.

مثال:

<script type=”text/javascript”> var d = new Date(); document.write(d.getHours()); var born = new Date(“July 21, 1983 01:15:00”); document.write(born.getHours());

</script>

 

  • getminutes() : مقداردقیقه را از یك  شی date  بر می گرداند.

dateObject.getMinutes()

 

نكته:  مقدار برگشتی بین 0-59 می باشد.

 

مثال:

<script type=”text/javascript”> var born = new Date(“July 21, 1983 01:15:00”); document.write(born.getMinutes()); var d = new Date(); document.write(d.getMinutes());

</script>

 

  • getseconds() : مقدار ثانیه را از یك شی date  بر می گرداند.

dateObject.getSeconds()

 

نكته: مقدار برگشتی بین 0-59  می باشد.

 

مثال:

<script type=”text/javascript”> var Birthday = new Date(“July 21, 1983 01:15:00”); document.write(Birthday.getSeconds()); var d = new Date(); document.write(d.getSeconds()); </script>

  • getmilliseconds() : مقدار میلی ثانیه را از یك شی date بر می گرداند.

dateObject.getMilliseconds()

 

نكته: مقدار برگشتی بین 0-999 می باشد.

مثال1:

<script type=”text/javascript”>

var d = new Date();

document.write(d.getMilliseconds());

var born = new Date(“July 21, 1983 01:15:00”);

document.write(born.getMilliseconds());

</script>

 

مثال 2 : استفاده از متدهای getMilliseconds() ،getHours(), getMinutes(), and getSeconds() برای نمایش زمان فعلی .

<script type=”text/javascript”>

var d = new Date();

document.write(d.getHours());

document.write(“.”);

document.write(d.getMinutes());

document.write(“.”);

document.write(d.getSeconds());

</script>

مثال3 : استفاده از متدهای getMilliseconds() ، getHours(), getMinutes(), and getSeconds() درتابع كه اعداد كوچكتراز 100 را چك می كند و زمان فعلی را نمایش می دهد.

<script type=”text/javascript”>

function checkTime(i)

{

if (i<10)

{

i=”0″ + i;

}

return i;

}

function checkTimeMsec(i)

{

if (i<100 && i>10)

{

i=”0″ + i;

}

else if (i<10)

{

i=”00″ + i;

}

return i;

}

var d = new Date();

document.write(checkTime(d.getHours()));

document.write(“.”);

document.write(checkTime(d.getMinutes()));

document.write(“.”);

document.write(checkTime(d.getSeconds()));

document.write(“.”);

document.write(checkTimeMsec(d.getMilliseconds()));

</script>

  • gettime() : عدد میلی ثانیه که از زمان نیمه شب ‍‍ژانویه 1970،1 می باشد را بر میگرداند.

dateObject.getTime()

 

مثال 1:

<script type=”text/javascript”> var d = new Date(); document.write(d.getTime() + ” milliseconds since 1970/01/01″); </script>

 

مثال 2:

<script type=”text/javascript”>

var minutes = 1000*60;

var hours = minutes*60;

var days = hours*24;

var years = days*365;

var d = new Date();

var t = d.getTime();

var y = t/years;

document.write(“It’s been: ” + y + ” years since 1970/01/01!”);

</script>

 

  • gettimezoneoffset() : تفاوت دقیقه، مابین زمان گرینویچ و وقت محلی را برمی گرداند .

dateObject.getTimezoneOffset()

 

نكته: مقداربرگشتی ثابت نیست.

 

مثال 1:

 

<script type=”text/javascript”> var d = new Date(); document.write(d.getTimezoneOffset()); </script>

 

مثال 2:

<script type=”text/javascript”>

var d = new Date();

document.write(“The local time zone is: GMT ” + d.getTimezoneOffset()/60);

</script>

 

  • getutcdate() : یك روز، ماه را از شی date طبق زمان هماهنگ شده جهانی بر می گرداند.

dateObject.getUTCDate()

 

نكته : مقدار برگشتی بین 1-31 می باشد.

 

مثال :

<script type=”text/javascript”>

var d = new Date();

document.write(d.getUTCDate());

</script>

 

  • getyutcday() : یك روز، هفته را از شی date طبق زمان هماهنگ شده جهانی بر می گرداند.

dateObject.getUTCDay()

 

مثال1:

 

<script type=”text/javascript”> var d=new Date(); document.write(d.getUTCDay()); </script>

 

مثال2 :

 

<script type=”text/javascript”>

var d=new Date();

var weekday=new Array(7);

weekday[0]=”Sunday”;

weekday[1]=”Monday”;

weekday[2]=”Tuesday”;

weekday[3]=”Wednesday”;

weekday[4]=”Thursday”;

weekday[5]=”Friday”;

weekday[6]=”Saturday”;

document.write(“Today it is ” + weekday[d.getUTCDay()]);

</script>

 

  • getutcmonth() : یك ماه را از شی date طبق زمان هماهنگ شده جهانی بر می گرداند.

dateObject.getUTCMonth()

 

نكته: مقدار برگشتی بین 0-11 می باشد.(ژانویه 0 و…)

 

مثال1 :

<script type=”text/javascript”>

var d=new Date(); document.write(d.getUTCMonth()); </script>

مثال 2 :

<script type=”text/javascript”>

var d=new Date();

var month=new Array(12);

month[0]=”January”;

month[1]=”February”;

month[2]=”March”;

month[3]=”April”;

month[4]=”May”;

month[5]=”June”;

month[6]=”July”;

month[7]=”August”;

month[8]=”September”;

month[9]=”October”;

month[10]=”November”;

month[11]=”December”;

document.write(“The month is ” + month[d.getUTCMonth()]);

</script>

16 –getutcfullyear() : سال را به صورت یك عدد چهار رقمی از شی date طبق زمان هماهنگ شده جهانی برمی گرداند.

dateObject.getUTCFullYear()

 

مثال :

 

<script type=”text/javascript”> var born = new Date(“July 21, 1983 01:15:00”); document.write(“I was born in ” + born.getUTCFullYear());

</script>

مثال 2: استفاده ازمتدهای getUTCDate(), getUTCMonth(), and getUTCFullYear() برای نمایش تاریخ زمان هماهنگ شده جهانی درفرمت های مختلف.

<script type=”text/javascript”>

var d=new Date();

var day=d.getUTCDate();

var month=d.getUTCMonth() + 1;

var year=d.getUTCFullYear();

document.write(day + “.” + month + “.” + year);

document.write(“<br /><br />”);

document.write(year + “../” + month + “../” + day);

</script>

 

17- getutchour() : ساعت را از یك شی date طبق زمان استاندارد جهانی برمی گرداند.

dateObject.getUTCHours()

نكته :مقداربرگشتی بین0-23 می باشد.

 

مثال :

<script type=”text/javascript”> var born = new Date(“July 21, 1983 01:15:00”); document.write(born.getUTCHours()); var d = new Date(); document.write(d.getUTCHours());

</script>

 

18- getutcminutes(): دقیقه را از یك شیdate طبق زمان استاندارد جهانی بر می گرداند.

dateObject.getUTCMinutes()

 

نكته :مقداربرگشتی بین 0-59 می باشد.

 

مثال :

<script type=”text/javascript”> var d = new Date(); document.write(d.getUTCMinutes()); var born = new Date(“July 21, 1983 01:15:00”); document.write(born.getUTCMinutes());

</script>

 

19-getutcseconds() : ثانیه را از یك شی date طبق زمان استاندارد جهانی بر می گرداند.

dateObject.getUTCSeconds()

 

نكته :مقدار برگشتی بین 0-59 می باشد.

 

مثال :

<script type=”text/javascript”> var d = new Date(); document.write(d.getUTCSeconds()); var Birthday = new Date(“July 21, 1983 01:15:00”); document.write(Birthday.getUTCSeconds()); </script>

20-getutcmilliseconds() : میلی ثانیه را از یك شی date طبق زمان استاندارد جهانی بر می گرداند.

dateObject.getUTCMilliseconds()

 

نكته : مقدار برگشتی بین 0-999 می باشد.

 

مثال1:

<script type=”text/javascript”>

var d = new Date();

document.write(d.getUTCMilliseconds());

</script>

 

مثال 2: استفاده ازمتدهای getUTCHours(), getUTCMinutes(), getUTCSeconds(),getUTCMilliseconds() برای نمایش زمان استاندارد جهانی.

<script type=”text/javascript”>

var d = new Date();

document.write(d.getUTCHours());

document.write(“.”);

document.write(d.getUTCMinutes());

document.write(“.”);

document.write(d.getUTCSeconds());

document.write(“.”);

document.write(d.getUTCMilliseconds());

</script>

 

مثال3: استفاده ازمتدهای getUTCHours(), getUTCMinutes(), getUTCSeconds(),getUTCMilliseconds() در یك تابع برای نمایش زمان استاندارد جهانی.

<script type=”text/javascript”>

function checkTime(i)

{

if (i<10)

{

i=”0″ + i;

}

return i;

}

function checkTimeMsec(i)

{

if (i<100 && i>10)

{

i=”0″ + i;

}

else if (i<10)

{

i=”00″ + i;

}

return i;

}

var d = new Date();

document.write(checkTime(d.getUTCHours()));

document.write(“.”);

document.write(checkTime(d.getUTCMinutes()));

document.write(“.”);

document.write(checkTime(d.getUTCSeconds()));

document.write(“.”);

document.write(checkTimeMsec(d.getUTCMilliseconds()));

</script>

 

21- parse(): یك تاریخ رشته ای را دریافت كرده وعدد میلی ثانیه را از نیمه شب ژانویه 1970،1 برمی گرداند.

Date.parse(datestring)

 

مثال :

<script type=”text/javascript”>

var d = Date.parse(“Jul 8, 2005”);

document.write(d);

</script>

22- setdate(): مقداری بین 1-31 به عنوان روز دریافت و د رشی date قرار داده و یك روز ماه را تعیین می كند.

dateObject.setDate(day)

 

مثال:

<script type=”text/javascript”>

var d = new Date();

d.setDate(15);

document.write(d);

</script>

 

23 -setmonth(): مقداری بین0 -11 به عنوان ماه دریافت و در شیdate قرار داده و ماه را تعیین می كند.

dateObject.setMonth(month,day)

 

نكته: 0 (January)و…

 

مثال:

<script type=”text/javascript”>

var d = new Date();

d.setMonth(0);

document.write(d);

</script>

 

24 – setfullyear(): برای تعیین سال در یك متغییر date استفاده میشود .

dateObject.setFullYear(year,month,day)

نكته : سال یك عدد 4 رقمی است .

نكته : ماه بین 0 – 11 و روز 1 – 31 میباشد.

 

مثال 1 :

<script type=”text/javascript”>

var d = new Date();

d.setFullYear(1992);

document.write(d);

</script>

 

مثال 2 :

<script type=”text/javascript”>

var d = new Date();

d.setFullYear(1992,10,3);

document.write(d);

</script>

 

25 – setyear(): یك عدد 4 یا 2 رقمی را به عنوان سال گرفته و در شی date قرار می دهد .

dateObject.setYear(year)

 

مثال :

<script type=”text/javascript”>

var d = new Date();

document.write(d.getYear() + “<br />”);

d.setYear(1891);

document.write(d);

</script>

 

26 – sethours(): برای تعیین ساعت در یك متغییر date استفاده میشود.

dateObject.setHours(hour,min,sec,millisec)

:0 – 23hour

: 0-95min,sec

: 0-999millisec

نكته : اگر این متدها یك رقمی ذكر شوند javascript به طور خودكار یك یا دو صفر كنار آنها قرار می دهد.

 

مثال :

<script type=”text/javascript”>

var d = new Date();

d.setHours(15,35,1);

document.write(d);

</script>

 

27 – setminutes(): برای تعیین دقیقه یك زمان خاص در یك شی date استفاده میشود .

dateObject.setMinutes(min,sec,millisec)

 

مثال :

<script type=”text/javascript”>

var d = new Date();

d.setMinutes(1);

document.write(d);

</script>

 

28 – setseconds(): برای تعیین ثانیه یك زمان خاص در یك شی date استفاده میشود .

dateObject.setSeconds(sec,millisec)

millisecons:0-999

sec: 0-59

 

مثال :

<script type=”text/javascript”>

var d = new Date();

d.setSeconds(1);

document.write(d);

</script>

 

29 – setmilliseconds(): برای تعیین میلی ثانیه یك زمان خاص در شی date استفاده میشود .

dateObject.setUTCMilliseconds(millisec)

 

مثال :

<script type=”text/javascript”>

var d = new Date();

document.write(d.getUTCMilliseconds() + “<br />”);

d.setUTCMilliseconds(192);

document.write(d);

</script>

 

30 – settime() : این متد برای محاسبه زمان و تاریخ به وسیله اضافه یا كم كردن عدد میلی ثانیه ( از / به ) نیمه شب ژانویه 1970 ، 1 استفاده میشود .

dateObject.setTime(millisec)

 

نكته : میلی ثانیه میتواند منفی هم باشد .

<script type=”text/javascript”>

var d = new Date();

d.setTime(1564221);

document.write(d);

</script>

 

31 – setutcdate() : برای تعیین روز در شی date طبق زمان هماهنگ شده جهانی استفاده میشود .

dateObject.setUTCDate(day)

 

مثال :

<script type=”text/javascript”>

var d = new Date();

d.setUTCDate(15);

document.write(d);

</script>

 

32 – setutcmonth(): برای تعیین ماه درشی date طبق زمان هماهنگ شده جهانی استفاده میشود.

dateObject.setUTCMonth(month,day)

month :0-11 day : 1-31

 

مثال :

<script type=”text/javascript”>

var d = new Date();

d.setUTCMonth(0);

document.write(d);

</script>

 

33 – setutcfullyear() : برای تعیین سال در شی date طبق زمان هماهنگ شده جهانی استفاده میشود.

dateObject.setUTCFullYear(year,month,day)

month :0-11 day : 1-31

 

مثال :

<script type=”text/javascript”>

var d = new Date();

d.setUTCFullYear(1992);

document.write(d);

</script>

34 – sretutchours() : برای تعیین ساعت در شی date طبق زمان هماهنگ شده جهانی استفاده میشود.

dateObject.setUTCHours(hour,min,sec,millisec)

hour: 0-23 min,sec:0-59 mihhisec :0-999

 

مثال :

<script type=”text/javascript”>

var d = new Date();

d.setUTCHours(15,35,1);

document.write(d);

</script>

35 – setutcseconds() : برای تعیین ثانیه درشی date طبق زمان استاندارد جهانی استفاده می شود.

dateObject.setUTCSeconds(sec,millisec)

sec:0-59 millisacond:0 – 999

 

مثال :

 

<script type=”text/javascript”>

var d = new Date();

d.setUTCSeconds(1);

document.write(d);

</script>

 

36 – setutcminutes() : برای تعیین ثانیه در یك شی date طبق زمان هماهنگ شده جهانی استفاده می شود .

dateObject.setUTCMinutes(min,sec,millisec)

 

مثال :

<script type=”text/javascript”>

var d = new Date();

d.setUTCMinutes(1);

document.write(d);

</script>

37 – setutcmilliseconds() : برای تعیین میلی ثانیه در یك شی date طبق زمان هماهنگ شده جهانی استفاده میشود .

dateObject.setUTCMilliseconds(millisec)

 

مثال :

 

<script type=”text/javascript”>

var d = new Date();

document.write(d.getUTCMilliseconds() + “<br />”);

d.setUTCMilliseconds(192);

document.write(d);

</script>

 

38 – tosource() : كد منبع یك شی را نمایش می دهد .

object.toSource()

 

نكته : این متد در internet explorer كار نمی كند .

 

مثال :

 

<script type=”text/javascript”>

function employee(name,jobtitle,born)

{

this.name=name;

this.jobtitle=jobtitle;

this.born=born;

}

var fred=new employee(“Fred Flintstone”,”Caveman”,1970);

document.write(fred.toSource());

</script>

 

39 – tostring() : یك متغییر تاریخ را به رشته تبدیل كرده و نتیجه را بر می گرداند .

dateObject.toString()

 

مثال :

 

<script type=”text/javascript”>

var d = new Date();

document.write (d.toString());

</script>

 

40 – togmtstring() : یك شی date طبق زمان گرینویچ به رشته تبدیل كرده و نتیجه را بر می گرداند .

dateObject.toGMTString()

 

نكته : این متد نمیتواند بلند استفاده شود ولی متد toutcstring() میتواند استفاده شود .

 

مثال :

<script type=”text/javascript”>

var d = new Date();

document.write (d.toGMTString());

</script>

 

41 – toutcstring() : یك شی date را طبق زمان هماهنگ شده جهانی به رشته تبدیل كرده و نتیجه را بر می گرداند .

 

dateObject.toUTCString()

 

مثال :

<script type=”text/javascript”>

var d = new Date();

document.write (d.toUTCString());

</script>

 

42 – tolocalestring() : یك شی date را طبق وقت محلی به رشته تبدیل كرده و نتیجه را بر می گرداند .

dateObject.toLocaleString()

 

مثال :

<script type=”text/javascript”>

var d = new Date();

document.write (d.toLocaleString());

</script>

 

43 – utc() : یك تاریخ را گرفته و عدد میلی ثانیه را از نیمه شب ژانویه 1/1970 طبق ساعت جهانی بر می گرداند .

Date.UTC(year,month,day,hours,minutes,seconds,ms)

:0-11 month

:1-31 day

:0-23 hours

:0-59 minutes,seconds

:0-999 ms

 

مثال :

 

<script type=”text/javascript”>

var d = Date.UTC(2005,7,8);

document.write(d);

</script>

 

44 – valueof() : مقدار اولیه یك شی date را بر میگرداند .

dateObject.valueOf()

 

 

خصوصیات شی date :

FF: Firefox, N: Netscape, IE: Internet Explorer

IE N FF توضیحات خصوصیت
4 4 1 خصوصیت سازنده به تابع مراجعه كرده و یك متغییر را ایجاد میكند Constructor
3 2 1 به شما اجازه میدهد خصوصیت یا متد به شی اضافه كنید prototype

 

1 – Constructor: خصوصیت سازنده به تابع مراجعه كرده و یك متغییر را ایجاد میكند.

object.constructor

 

مثال 1 :

<script type=”text/javascript”>

var test=new Date();

if (test.constructor==Array)

{

document.write(“This is an Array”);

}

if (test.constructor==Boolean)

{

document.write(“This is a Boolean”);

}

if (test.constructor==Date)

{

document.write(“This is a Date”);

}

if (test.constructor==String)

{

document.write(“This is a String”);

}

</script>

 

مثال2 :

 

<script type=”text/javascript”>

function employee(name,jobtitle,born)

{

this.name=name;

this.jobtitle=jobtitle;

this.born=born;

}

var fred=new employee(“Fred Flintstone”,”Caveman”,1970);

document.write(fred.constructor);

</script>

 

2 -:prototype: به شما اجازه میدهد خصوصیت یا متد به شی اضافه كنید.

object.prototype.name=value

 

مثال :

<script type=”text/javascript”>

function employee(name,jobtitle,born)

{

this.name=name;

this.jobtitle=jobtitle;

this.born=born;

}

var fred=new employee(“Fred Flintstone”,”Caveman”,1970);

employee.prototype.salary=null;

fred.salary=20000;

document.write(fred.salary);

</script>

 

استفاده از شی آرایه در javascript :

 

آرایه : شی آرایه برای ذخیره مجموعه مقادیر در یك نام شی استفاده می شود .

ایجاد آرایه : با استفاده از كلمه عبوری new array() .

var myArray=new Array()

 

دسترسی به خانه های آرایه :

var mycars=new Array(); mycars[0]=”Saab”; mycars[1]=”Volvo”; mycars[2]=”BMW”;

نكته : اگر شما عدد یا مقادیر true/false را در آرایه قرار دهید آنگاه آرایه از نوع عدد یا Boolean می باشد .

 

متد های آرایه :

FF: Firefox, N: Netscape, IE: Internet Explorer

IE N FF توضیحات متد
4 4 1 دو یا چند آرایه را به هم پیوند می دهد . Concat()
4 3 1 تمام عناصر یك آرایه را در یك رشته قرار داده و آنها را با یك جدا كننده از هم جدا می كند . Join()
5.5 4 1 آخرین عنصر یك آرایه را بر میگرداند و آن را از آرایه حذف می كند Pop()
5.5 4 1 یك یا چند عنصر به آخر یك آرایه اضافه كرده و طول جدید را بر می گرداند. Push()
4 3 1 داده های آرایه را معكوس و مرتب میكند . Reverse()
5.5 4 1 اولین عنصر آرایه را بر می گرداند . Shift()
4 4 1 عنصرهای آرایه را كه انتخاب شده اند را برمی گرداند. Slice()
4 3 1 عناصر یك آرایه را مرتب می كند . Sort()
5.5 4 1 یك عنصر به آرایه اضافه كرده . Splic()
4 1 كد منبع یك شی را نمایش می دهد . Tosource()
4 3 1 یك آرایه را به رشته تبدیل كرده و نتیجه را بر می گرداند. Tostring()
6 4 1 یك یا چند عنصر جدید را به ابتدای آرایه اضافه كرده و آرایه با طول جدید بر میگرداند. Unshift()
4 2 1 مقدار اولیه یك شی آرایه را بر می گرداند. Valueof()

 

1 – concat() : دو یا چند آرایه را بهم پیوند می دهد.

 

arrayObject.concat(arrayX,arrayX,……,arrayX)

 

نكته: این متد آرایه موجود را تغییر نمی دهد فقط یك كپی از پیوند آرایه ها را بر می گرداند.

 

مثال :

<script type=”text/javascript”>

var arr = new Array(3);

arr[0] = “Jani”;

arr[1] = “Tove”;

arr[2] = “Hege”;

var arr2 = new Array(3);

arr2[0] = “John”;

arr2[1] = “Andy”;

arr2[2] = “Wendy”;

var arr3 = new Array(2);

arr3[0] = “Stale”;

arr3[1] = “Borge”;

document.write(arr.concat(arr2,arr3));

</script>

 

2- join() : تمام عناصر یك آرایه را در رشته قرارداده و عناصر را با یك جدا كننده خاص ازیكدیگرجدا می كند.

 

arrayObject.join(separator)

نكته: پیش فرض جداكننده (،) است.

 

مثال:

<script type=”text/javascript”>

var arr = new Array(3);

arr[0] = “Jani”;

arr[1] = “Hege”;

arr[2] = “Stale”;

document.write(arr.join() + “<br />”);

document.write(arr.join(“.”));

</script>

 

3-pop() : آخرین عنصر یك آرایه را بر می گرداند و آن را از آرایه حذف می كند.

arrayObject.pop()

 

نكته : این متد طول آرایه را تغییر می دهد.

نكته: برای برگرداندن اولین عنصر آرایه از متد shift() استفاده می كنیم.

 

مثال:

<script type=”text/javascript”>

var arr = new Array(3);

arr[0] = “Jani”;

arr[1] = “Hege”;

arr[2] = “Stale”;

document.write(arr + “<br />”);

document.write(arr.pop() + “<br />”);

document.write(arr);

</script>

 

4-push() : یك یا چند عنصر به اول آرایه اضافه كرده و آرایه با طول جدید را بر می گرداند.

arrayObject.push(newelement1,newelement2,….,newelementX)

نكته: این متد طول آرایه را تغییرمی دهد.

نكته: برای اضافه كردن یك یا چند عنصر به ابتدای آرایه از متد unshift() استفاده می كنیم.

 

مثال :

<script type=”text/javascript”>

var arr = new Array(3);

arr[0] = “Jani”;

arr[1] = “Hege”;

arr[2] = “Stale”;

document.write(arr + “<br />”);

document.write(arr.push(“Kai Jim”)+ “<br />”);

document.write(arr);

</script>

 

5-reverse() : داده های آرایه را معكوس و مرتب می كند.

arrayObject.reverse()

 

نكته : این متد طول آرایه اصلی را تغییرمی دهد.

 

مثال:

<script type=”text/javascript”>

var arr = new Array(3);

arr[0] = “Jani”;

arr[1] = “Hege”;

arr[2] = “Stale”;

document.write(arr + “<br />”);

document.write(arr.reverse());

</script>

 

6- shift() : اولین عنصر آرایه را بر می گرداند.

arrayObject.shift()

 

نكته : این متد طول آرایه اصلی را تغییرمی دهد.

نكته : برای برگرداندن آخرین عنصرآرایه ازمتد pop() استفاده می كنیم.

 

مثال:

<script type=”text/javascript”>

var arr = new Array(3);

arr[0] = “Jani”;

arr[1] = “Hege”;

arr[2] = “Stale”;

document.write(arr + “<br />”);

document.write(arr.shift() + “<br />”);

document.write(arr);

</script>

 

7-slice() :عنصرهایی ازآرایه موجود كه انتخاب شده اند را برمی گرداند.

arrayObject.slice(start,end)

 

نكته: می توان درstart عدد منفی نوشت و از آخر آرایه شروع به انتخاب كند.

نكته : اگرend ذكرنشود slice() ازمكان start تا آخرآرایه را بر می گرداند.

 

مثال:

<script type=”text/javascript”>

var arr = new Array(6);

arr[0] = “Jani”;

arr[1] = “Hege”;

arr[2] = “Stale”;

arr[3] = “Kai Jim”;

arr[4] = “Borge”;

arr[5] = “Tove”;

document.write(arr + “<br />”);

document.write(arr.slice(2,4) + “<br />”);

document.write(arr);

</script>

 

8-sort() : عناصر یك آرایه را مرتب می كند.

arrayObject.sort(sortby)

sortby: شیوه مرتب كردن آرایه كه باید تابع باشد.

 

نكته: متد sort() عناصرالفبایی یك آرایه را بر اساس پیش فرض خود مرتب می كند و به این معنی است كه اعداد را درست مرتب نمی كند. برای مرتب كردن اعداد شما باید یك تابع ایجاد كرده تا اعداد را مقایسه كرده وآن ها را مرتب بكنید.

نكته: این متد آرایه را تغییرمی دهد.

مثال1: مرتب كردن آرایه الفبایی

<script type=”text/javascript”>

var arr = new Array(6);

arr[0] = “Jani”;

arr[1] = “Hege”;

arr[2] = “Stale”;

arr[3] = “Kai Jim”;

arr[4] = “Borge”;

arr[5] = “Tove”;

document.write(arr + “<br />”);

document.write(arr.sort());

</script>

 

مثال 2 : مرتب كردب آرایه عددی

<script type=”text/javascript”>

function sortNumber(a, b)

{

return a – b;

}

var arr = new Array(6);

arr[0] = “10”;

arr[1] = “5”;

arr[2] = “40”;

arr[3] = “25”;

arr[4] = “1000”;

arr[5] = “1”;

document.write(arr + “<br />”);

document.write(arr.sort(sortNumber));

</script>

 

9-splic() : برای اضافه كردن یك یا چند عنصر به آرایه و بازگرداندن آرایه با طول جدید.

 

arrayObject.splice(index,howmany,element1,…..,elementX)

 

نكته :اگر howmany را 0 وارد كنیم هیچ یك ازعناصرآرایه حذف نشده و بلكه عناصرآرایه را به جلو برده وعناصرجدید را درج می كند.

ولی اگر یك عدد مثل 3 را وارد كنیم از اندیس به تعداد 3 عنصر را حذف كرده وعناصرجدید را جایگزین می كند.

 

مثال:

<script type=”text/javascript”>

var arr = new Array(5);

arr[0] = “Jani”;

arr[1] = “Hege”;

arr[2] = “Stale”;

arr[3] = “Kai Jim”;

arr[4] = “Borge”;

document.write(arr + “<br />”);

arr.splice(2,0, “Lene”);

document.write(arr + “<br />”);

arr.splice(2,1, “Tove”);

document.write(arr);

</script>

 

10 -tosource() : كد منبع یك شی را بر می گرداند.

object.toSource()

نكته : این متد در internet explorer ‌كار نمی كند.

 

مثال :

<script type=”text/javascript”>

function employee(name,jobtitle,born)

{

this.name=name;

this.jobtitle=jobtitle;

this.born=born;

}

var fred=new employee(“Fred Flintstone”,”Caveman”,1970);

document.write(fred.toSource());

</script>

 

11-tostring() : یك آرایه را به رشته تبدیل كرده و نتیجه را بر می گرداند.

arrayObject.toString()

نكته : عناصر آرایه با (،) ازیكدیگر جدامی شوند.

 

مثال :

<script type=”text/javascript”>

var arr = new Array(3);

arr[0] = “Jani”;

arr[1] = “Hege”;

arr[2] = “Stale”;

document.write(arr.toString());

</script>

 

12-unshift() : این متد یك یا چند عنصر جدید را به ابتدای آرایه اضافه كرده وآرایه با طول جدید را بر می گرداند.

arrayObject.unshift(newelement1,newelement2,….,newelementX)

 

نكته:این متد آرایه را تغییرمی دهد.

نكته: این متد در interrnet explorer كارنمی كند.

مثال:

<script type=”text/javascript”>

var arr = new Array(3);

arr[0] = “Jani”;

arr[1] = “Hege”;

arr[2] = “Stale”;

document.write(arr + “<br />”);

document.write(arr.unshift(“Kai Jim”) + “<br />”);

document.write(arr);

</script>

 

13- valueof() : مقداراولیه یك شی آرایه ای را بر می گرداند.

arrayObject.valueOf()

 

مقداراولیه را تمام شی آرایه ای به ارث می برند.

این متد معمولا به طور خودكار توسط javascript بصورت پشت پرده فراخوانی می شود.

 

خصوصیا ت شی آرایه ای:

FF: Firefox, N: Netscape, IE: Internet Explorer

IE N FF توضیح خصوصیت
4 2 1 خصوصیت سازنده به یك تابع رجوع كرده و یك شی را ایجاد می كند. constructor
4 3 1 index
4 3 1 Input
4 2 1 تعدادعناصریك آرایه را بر می گرداند. length
4 2 1 به شما امكان اضافه كردن متدها و خصوصیت به شی را می دهد. prototype

 

1 -constructor : خصوصیت سازنده به یك تابع رجوع كرده و یك شی را ایجاد می كند.

object.constructor

مثال1 :

<script type=”text/javascript”>

var test=new Date();

if (test.constructor==Array)

{

document.write(“This is an Array”);

}

if (test.constructor==Boolean)

{

document.write(“This is a Boolean”);

}

if (test.constructor==Date)

{

document.write(“This is a Date”);

}

if (test.constructor==String)

{

document.write(“This is a String”);

}

</script>

 

مثال 2 : استفاده ازتابع

<script type=”text/javascript”>

function employee(name,jobtitle,born)

{

this.name=name;

this.jobtitle=jobtitle;

this.born=born;

}

var fred=new employee(“Fred Flintstone”,”Caveman”,1970);

document.write(fred.constructor);

</script>

 

 

منبع : w3schools.com

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت