آموزش جاوا اسکریپت (Javascript) – قسمت سوم – برنامه نویسی شی گرا

آموزش جاوا اسکریپت

آموزش جاوا اسکریپت

 

برنامه نویسی شی گرا Javascript

Javascript یك زبان برنامه نویسی شی گرا(o.o.p) است . یك زبان برنامه نویسی شی گرا به شما اجازه میدهد كه شی های مورد نیاز خود را تعریف كرده و انواع متغیرهارا نیز تعریف كنید . تعریف یك شی : یك نوع داده ویژه است . خصوصیات : مقادیر وابسته به یك شی هستند .

خصوصیات شی های string :

 

IE N FF توضیح خصوصیت
4 4 1 تعداد كاراكترهای یك رشته را برمیگرداند Length
3 2 1 خصوصیت سازنده به یك تابع مراجعه كرده و یك شی را می سازد. constructor
4 2 1 به شما اجازه می دهدكه یك متد یا خصوصیت را به شی اضافه كنید prototype

1 – خصوصیت length : تعداد كاراكترهای یك رشته را بر میگرداند. stringObject.length مثال :

<html>

<body>

<“script type=”text/javascript”>

var txt=”Hello World!”;

document.write(txt.length);

</script>

</body>

</html>

2 – constructor: خصوصیت سازنده به یك تابع مراجعه كرده ویك شی را می سازد. object.constructor مثال 1 :

<html>

<body>

;<“script type=”text/javascript>

var test=new Date();

if (test.constructor==Array

{

document.write(“This is an Array”);

}

if (test.constructor==Boolean)

{

document.write(“This is a Boolean”);

}

if (test.constructor==Date)

{

document.write(“This is a Date”);

}

if (test.constructor==String)

{

document.write(“This is a String”);

}

</script>

</body>

</html>

مثال 2:

<html>

<body>

<“script type=”text/javascript>

(function employee(name,jobtitle,born

{

this.name=name;

this.jobtitle=jobtitle;

this.born=born;

}

var fred=new employee(“Fred Flintstone”,”Caveman”,1970”);)

document.write(fred.constructor);

</script>

</body>

</html>

3 – خصوصیت prototype: به شما اجازه می دهد كه یك متد یا خصوصیت را به شی اضافه كنید. object.prototype.name=value مثال :

<html>

<body>

<script type=”text/javascript”> function employee(name,jobtitle,born) { this.name=name; this.jobtitle=jobtitle; this.born=born; } var fred=new employee(“Fred Flintstone”,”Caveman”,1970): employee.prototype.salary=null; fred.salary=20000; document.write(fred.salary); </script>

</body>

</html>

متد های رشته ای :

متد : یك سری دستورات كه اعمالی را روی یك شی انجام میدهند. FF: Firefox, N: Netscape, IE: Internet Explorer

IE N FF توضیح متد
3 2 1 یك تثبیت كننده html ایجاد می كند. anchor()
3 2 1 نمایش رشته با فونت بزرگ. big()
2 1 نمایش رشته به حالت چشمك زن. blink()
3 2 1 رشته را پررنگ نشان میدهد. bold()
3 2 1 دریافت مكان كاراكتر و نمایش كاراكتر charAt()
4 4 1 دریافت مكان كاراكتر و نمایش كد اسكی آن charCodeAt()
4 4 1 دو یا چند رشته را بهم پیوند میدهد Concat()
3 2 1 نمایش رشته به صورت teletype fixed()
3 2 1 نمایش رشته با رنگ خاص fontcolor()
3 2 1 نمایش یك رشته با اندازه خاص fontsize()
4 4 1 دریافت كد اسكی و نمایش كاراكترمربوطه fromcharcode()
3 2 1 جست وجوی یك رشته در رشته دیگر و مكان اولین رویداد را بر میگرداند. indexof()
3 2 1 نمایش یك رشته با فونت italic italics()
3 2 1 جست وجوی یك رشته در رشته دیگر و مكان آخرین رویداد را بر میگرداند. lastindexof()
3 2 1 رشته رابه صورت فوق پیوند نمایش داده و به صفحه دیگری پیوند می خورد link()
4 4 1 جست وجوی یك رشته خاص در رشته دیگر و مكان رویداد آن را بر میگرداند search()
4 4 1 یك قسمت خاصی از رشته را بر میگرداند slice()
4 4 1 نمایش رشته با فونت كوچك small()
4 4 1 تبدیل یك رشته به آرایه ای از رشته ها split()
3 2 1 جست وجوی یك رشته خاص در رشته دیگر و در صورت موجود بودن رشته خاص را برمی گرداند match()
4 4 1 جایگزین تعدادی كاراكتر به جای كاراكترهای خاص دریك رشته replace()
3 2 1 نمایش یك رشته با فونت strik strike()
4 2 1 نمایش یك رشته به عنوان زیرنویس sub()
4 4 1 تعدادی كاراكتری از مكان خاص با طول مشخص در یك رشته را برمیگرداند substr()
3 2 1 تعدادی كاراكتر از یك رشته بین دو مكان خاص را بر میگرداند substring()
3 2 1 نمایش یك رشته به عنوان بالا نویس sup()
3 2 1 نمایش رشته با حروف كوچك tolowercase()
3 2 1 نمایش رشته با حروف بزرگ touppercase()
4 1 نمایش كد منبع یك شی tosource()
4 2 1 نمایش مقدارابتدایی یك String object valueof()

 

 • ( ) anchor : برای ایجاد یك تثبیت كننده Html استفاده میشود .

stringObject.anchor(anchorname)

مثال:

<html>

<body>

<script type=”text/javascript”> var txt=”Hello world!”; document.write(txt.anchor(“myanchor”)); </script>

</body>

</html>

كد بالا میتواند در html ساده تر نوشته شود مانند :

<a name=”myanchor”>Hello world!</a>

 

 • ( ) big : یك رشته را با فونت بزرگ نمایش میدهد .

stringObject.big()

مثال:

<script type=”text/javascript”> var str=”Hello world!”; document.write(str.big()); </script>

 

 • ( ) blink : یك رشته را به حالت چشمك زن نمایش میدهد .

 

stringObject.blink()

نكته : این متد درinternet explorer كار نمی كند . مثال:

<script type=”text/javascript”> var str=”Hello world!”; document.write(str.blink()); </script>

 • ()bold : یك رشته را به حالت پررنگ نمایش میدهد.

 

stringObject.bold()

مثال:

<script type=”text/javascript”> var str=”Hello world!”; document.write(str.bold());

</script>

 • ( ) charAT : یك عدد را به عنوان مكان كاراكتر دریافت كرده و كاراكتر مورد نظر را بر می گرداند.

 

stringObject.charAt(index)

نكته :مكان اولین كاراكتر در رشته صفر است . مثال:

<script type=”text/javascript”> var str=”Hello world!”; document.write(str.charAt(1));

</script>

 

 • ( ) charcodeAT : كد اسكی یك كاراكتر در مكان خاص را برمی گرداند .

 

stringObject.charCodeAt(index)

نكته : مكان اولین كاراكتر در رشته صفر است . مثال:

<script type=”text/javascript”> var str=”Hello world!”; document.write(str.charCodeAt(1));

</script>

 

 • ( ) concat : دو یا چند رشته را بهم پیوند می دهد .

 

stringObject.concat(stringX,stringX,…,stringX)

مثال:

<script type=”text/javascript”> var str1=”Hello “; var str2=”world!”; document.write(str1.concat(str2));

</script>

 • ( ) fixed : رشته را به صورت Tele type نمایش میدهد .

 

stringObject.fixed()

مثال:

<script type=”text/javascript”> var str=”Hello world!”; document.write(str.fixed());

</script>

 

 • fontcolor() : می توان یك رشته را با رنگ های متفاوت و خاص نشان داد .

 

stringObject.fontcolor(color)

color : red ، blue و… را می توان در دستور ( ) rgb نیز استفاده كرد. مثال : (0،0،255 ) rgb مثال:

<script type=”text/javascript”> var str=”Hello world!”; document.write(str.fontcolor(“Red”)); </script>

 • ( ) fontsize: اندازه رشته را می توان تعیین كرد و با اندازه دلخواه آن را نمایش داد.

 

stringObject.fontsize(size)

نكته : عددی كه وارد میشود باید بین 1- 7 باشد مثال:

<script type=”text/javascript”> var str=”Hello world!”; document.write(str.fontsize(7));

</script>

 

 • fromcharcode(): كد اسكی یك یا چند كاراكتر را میگیرد و كاراكتر معادل آن ها رابر میگرداند.

 

String.fromCharCode(numX,numX,…,numX)

نكته:string ثابت می باشد. مثال:

<script type=”text/javascript”> document.write(String.fromCharCode(72,69,76,76,79)); document.write(“<br />”); document.write(String.fromCharCode(65,66,67)); </script>

 

 • indexof(): رشته خاصی را دررشته دیگر جست وجو كرده و مكان اولین رویداد آن را بر میگرداند و میتوان شروع جست وجو را مشخص كرد.

stringObject.indexOf(searchvalue,fromindex) :

رشته خاص برای جست وجو. searchvalue : مكان شروع جست وجو. fromindex نكته: اگر رشته مورد جست وجو یافت نشود مقدار1- را بر میگرداند. نكته: این متد روی حروف كوچك وبزرگ حساس است. مثال:

<script type=”text/javascript”> var str=”Hello world!”; document.write(str.indexOf(“Hello”) + “<br />”); document.write(str.indexOf(“World”) + “<br />”); document.write(str.indexOf(“world”)); </script>

 • italics() : یك رشته رابه صورت ایتالیك نمایش میدهد.

 

stringObject.italics()

مثال:

<script type=”text/javascript”> var str=”Hello world!”; document.write(str.italics()); </script>

lastindexof() : آخرین مكان رویداد یك رشته خاص در رشته ی دیگر را بر میگرداند.

stringObject.lastIndexOf(searchvalue,fromindex)

searchvalue: رشته مورد جست وجو fromindex: مكان شروع جست وجو نكته: این متد به حروف كوچك وبزرگ حساس است. نكته: اگر رشته مورد جست وجورا پیدا نكرد مقدار1- را بر میگرداند. مثال: <script type=”text/javascript”> var str=”Hello world!”; document.write(str.lastIndexOf(“Hello”) + “<br />”); document.write(str.lastIndexOf(“World”) + “<br />”); document.write(str.lastIndexOf(“world”)); </script>

 • link(): رشته را به صورت فوق پیوند نمایش داده وبا كلیك روی آن به صفحه دیگرلینك می شود.

 

stringObject.link(url)

url: آدرس یك صفحه وب برای لینك شدن به آن. مثال:

<script type=”text/javascript”> var str=”Free Web Tutorials!”;

document.write(str.link(“http://www.w3schools.com”));

 • search(): این متد برای جست وجوی یك رشته خاص در رشته ی دیگر وبرگداندن مكان رویداد آن استفاده می شود.

 

stringObject.search(searchstring)

نكته: این متد نسبت به حروف كوچك و بزرگ حساس است. نكته: برای اینكه جست وجوی ناحساس داشته باشیم آخررشته “I “قرارمیدهیم. مثال 1:

<script type=”text/javascript”> var str=”Visit W3Schools!”; document.write(str.search(/W3Schools/)); </script>

مثال2: دراین مثال”w3schools” پیدا نشده زیرا این متد به حروف كوچك بزرگ حساس است . <script type=”text/javascript”> var str=”Visit W3Schools!”; document.write(str.search(/w3schools/)); </script> مثال 3: دراین مثال جست وجوی ناحساس داریم.

<script type=”text/javascript”> var str=”Visit W3Schools!”; document.write(str.search(/w3schools/i));

</script>

 

 • slice(): یك قسمت خاصی از رشته را از یك مكان تا مكانی دیگر را استخراج كرده وآن را در stringObject جدید برمیگرداند.

stringObject.slice(start,end)

نكته: برای اینكه شروع انتخاب ازآخر به اول باشد باید درقسمت start عدد منفی را وارد كرد. نكته: اگرend ذكرنشود ازمكان شروع تا پایان رشته را بر میگرداند. مثال:

<script type=”text/javascript”>

var str=”Hello happy world!”;

document.write(str.slice(6));

document.write(“<br />”);

document.write(str.slice(6,11));

</script>

 • small(): یك رشته را با فونت كوچك (small) نشان میدهد.

 

stringObject.small()

مثال:

<script type=”text/javascript”> var str=”Hello world!”; document.write(str.small()); </script>

 

 • split(): یك رشته را به آرایه ای از رشته ها تبدیل كرده وآنها را با یك جداكننده ازیكدیگرجدا میكند .

 

stringObject.split(separator, howmany)

separator: جداكننده . حالت پیش فرض آن (،) است. Howmany: چندتا چندتا جداكند. مثال:

<script type=”text/javascript”>

var str=”How are you doing today?”;

document.write(str.split(” “) + “<br />”);

document.write(str.split(“”) + “<br />”);

document.write(str.split(” “,3));

</script>

 

 • match(): یك رشته را در طول رشته ی دیگر جست و جو كرده و اگر پیدا شود آن رشته را برمیگرداند درغیراین صورت مقدار NULL را برمیگرداند.

 

stringObject.match(searchvalue)

نكته: این متد نسبت به حروف كوچك وبزرگ حساس است. مثال:

<script type=”text/javascript”>

var str=”Hello world!”;

document.write(str.match(“world”) + “<br />”);

document.write(str.match(“World”) + “<br />”);

document.write(str.match(“worlld”) + “<br />”);

document.write(str.match(“world!”));

</script>

 

 • replace(): یك رشته خاص را در رشته دیگر پیدا كرده و رشته جدید را جایگزین آن کنید.

 

stringObject.replace(findstring,newstring)

نكته : این متد نسبت به حروف كوچك وبزرگ حساس است. نكته : در قسمت findstring برای یك جست وجوی سراسری نشانه ” g ” و برای یك جست وجوی ناحساس نشانه “I” را اضافه می كنیم . مثال 1 :

<script type=”text/javascript”>

var str=”Visit Microsoft!”;

document.write(str.replace(/Microsoft/,”W3Schools”));

</script>

مثال 2 : كاربرد نشانه “i”

<script type=”text/javascript”>

var str=”Visit Microsoft!”;

document.write(str.replace(/microsoft/i,”W3Schools”));

</script>

مثال 3 :كاربرد نشانه ” g”

<script type=”text/javascript”>

var str=”Welcome to Microsoft! “;

str=str + “We are proud to announce that Microsoft has “;

str=str + “one of the largest Web Developers sites in the world.”;

document.write(str.replace(/Microsoft/g, “W3Schools”));

</script>

 

 • strike() : یك رشته را به صورت strike نشان میدهد.

 

stringObject.strike()

مثال:

<script type=”text/javascript”> var str=”Hello world!”; document.write(str.strike()); </script>

 

 • sub() : یك رشته را به عنوان زیرنویس نمایش میدهد.

 

stringObject.sub()

مثال :

<script type=”text/javascript”> var str=”Hello world!”; document.write(str.sub());

</script>

 

 • substr() : یك تعداد كاراكتر را از یك رشته ، ازمكان شروع كه ذكرمی شود را بر می گرداند.

 

stringObject.substr(start,length)

startr: می تواند از 0 شروع شود. نكته: اگر طول بیان نشود تا آخر رشته را برمی گرداند. نكته : برای اینكه شروع از آخر باشد باید یك عدد منفی نوشت. نكته : این متد در internet explorer كارنمی كند. مثال:

<script type=”text/javascript”>

var str=”Hello world!”;

document.write(str.substr(3,7));

</script>

 

 • substring() : تعدادی كاراكتر ازمكان شروع تا پایان را بر می گرداند.

 

stringObject.substring(start,stop)

نكته: اگر پایان بیان نشود تا آخر رشته را برمی گرداند. نكته : شروع می تواند از 0 باشد. مثال:

<script type=”text/javascript”>

var str=”Hello world!”;

document.write(str.substring(3,7));

</script>

 

 • sup() : یك رشته رادربالا نویس نمایش می دهد.

stringObject.sup()

مثال:

<script type=”text/javascript”> var str=”Hello world!”; document.write(str.sup());

</script>

 

 • tolowercase() : یك رشته را با حروف كوچك نشان می دهد.

 

stringObject.toLowerCase()

مثال:

<script type=”text/javascript”> var str=”Hello World!”; document.write(str.toLowerCase()); </script>

touppercase() : یك رشته را با حروف بزرگ نشان می دهد. stringObject.toUpperCase() مثال :

<script type=”text/javascript”> var str=”Hello world!”; document.write(str.toUpperCase());

</script>

 

 • tosource : كد منبع یك شی را نمایش می دهد.

 

object.toSource()

مثال :

<script type=”text/javascript”>

function employee(name,jobtitle,born)

{

this.name=name;

this.jobtitle=jobtitle;

this.born=born;

}

var fred=new employee(“Fred Flintstone”,”Caveman”,1970);

document.write(fred.toSource());

</script>

 

 • valueof() : مقدار اولیه یك شی رشته را برمی گرداند.

stringObject.valueOf()

 

شی Date در javascript :

یك شی Date برای كار با زمان وتاریخ استفاده می شود. تعریف یك شی date با كلمه كلیدی new می باشد.

var myDate=new Date()

این مثال یك شی date بنام mydate تعریف می كند. نكته : یك شی date به طور خودكار تاریخ و زمان جاری را به عنوان مقدار اولیه اش نگه می دارد. ما به آسانی می توانیم بااستفاده از یكسری متدهای قابل دسترسی مقدار تاریخ و زمان را برای یك شی date تغییردهیم. می توان دو شی date را با یكدیگر مقایسه كرد. مثال زیر این كاررا انجام می دهد.

var myDate=new Date(); myDate.setFullYear(2010,0,14); var today = new Date(); if (myDate>today) { alert(“Today is before 14th January 2010”); } else { alert(“Today is after 14th January 2010”);

}

 

متدهای date :

FF: Firefox, N: Netscape, IE: Internet Explorer

IE N FF توضیح متد
3 2 1 تاریخ و زمان جاری را برمی گرداند. date()
3 2 1 یك روز، ماه را از شی date برمی گرداند(from 1-31) getdate()
3 2 1 یك روز،هفته را از شی date برمی گرداند(from 0-6) getdaye()
3 2 1 ماه را از یك شی date برمی گرداند(from 0-11) getmonth()
3 2 1 سال را به عنوان یك عدد 2یا4 رقمی ازشی date برمی گرداند getyear()
4 4 1 سال را به عنوان یك عدد 4 رقمی از شی date بر می گرداند getfullyear()
3 2 1 ساعت را از یك شی date بر می گرداند (from 0-23) get hours()
3 2 1 دقیقه را از یك شی date برمی گرداند (from 0-59) getminutes()
3 2 1 ثانیه را از یك شی date برمی گرداند (from 0-59) gteseconds()
4 4 1 میلی ثانیه را از یك شی date برمی گرداند (from 0-59) getmilliseconds()
3 2 1 عدد میلی ثانیه ، از وقتیكه نیمه شب ‍‍ژانویه 1970،1 می باشد را بر میگرداند gettime()
3 2 1 تفاوت دقیقه مابین زمان گرینویچ و وقت محلی را برمی گرداند gettimezoneoffset()
4 4 1 یك روز، ماه را از شی date طبق زمان هماهنگ شده جهانی برمی گرداند (from 1-31) getutcdate()
4 4 1 یك روز، هفته را از شی date طبق زمان هماهنگ شده جهانی بر می گرداند(from 0-6) getutcday()
4 4 1 ماه را از شی date طبق زمان هماهنگ شده جهانی بر می گرداند (from 0-11) getutcmonth()
4 4 1 یك عدد 4 رقمی را به عنوان سال از شی date طبق زمان هماهنگ شده جهانی برمی گرداند getutcfullyear()
4 4 1 ساعت را از یك شی date طبق زمان هماهنگ شده جهانی برمی گرداند (from 0-23) getutchours()
4 4 1 دقیقه را از یك شی date طبق زمان هماهنگ شده جهانی برمی گرداند (from 0-59) getutcminutes()
4 4 1 ثانیه را از یك شی date طبق زمان هماهنگ شده جهانی برمی گرداند (from 0-59) getutcseconds()
4 4 1 میلی ثانیه را از یك شی date طبق زمان هماهنگ شده جهانی برمی گرداند(from 0-999) getutcmilliseconds()
3 2 1 یك تاریخ رشته ای را می گیرد و یك عدد از نیمه شب ژانویه 1970،1 رابرمی گرداند. parse()
3 2 1 مقداری بین 1-31 به عنوان روز دریافت ودر شی date قرار می دهد. setdate()
3 2 1 مقداری بین 0-11 به عنوان ماه دریافت و در شی date می دهد. setmonth()
4 4 1 یك عدد 4 رقمی را دریافت و به عنوان سال درشی date قرارمی دهد. setfullyear()
3 2 1 یك عدد 4 یا 2 رقمی را دریافت و به عنوان سال درشی date قرار می دهد. setyear()
3 2 1 ساعت را دریافت و درشی date قرارمی دهد(from 0-23) sethours()
3 2 1 دقیقه را دریافت و در شی date قرارمی دهد(from 0-59) setminutes()
3 2 1 ثانیه را دریافت و در شی date‌ قرارمی دهد (from 0-59) setseconds()
4 4 1 میلی ثانیه رادریافت ودرشی date‌قرارمی دهد ((from 0-59 setmilliseconds()
3 2 1 محاسبه زمان و تاریخ بوسیله اضافه یاكم كردن به/ازمیلی ثانیه نیمه شب 1970،1 استفاده می شود settime()
4 4 1 تعیین روز دریك شی date طبق زمان هماهنگ شده جهانی setutcdate()
4 4 1 تعیین ماه دریك شی date طبق زمان هماهنگ شده جهانی setutcmonth()
4 4 1 تعیین سال دریك شیdate طبق زمان هماهنگ شده جهانی setutcfullyear()
4 4 1 تعیین ساعت دریك شی date طبق زمان هماهنگ شده جهانی setutchours()
4 4 1 تعیین ثانیه دریك شیdate طبق زمان هماهنگ شده جهانی setutcseconds()
4 4 1 تعیین دقیقه دریك شی date طبق زمان هماهنگ شده جهانی setutcminutes()
4 4 1 تعیین میلی ثانیه دریك شیdate طبق زمان هماهنگ شده جهانی setutcmilliseconds()
4 1 كد منبع یك شی را نمایش می دهد tosurce()
4 2 1 یك شی date را به رشته تبدیل كرده ونتیجه را بر می گرداند tostring()
3 2 1 یك شی date را طبق زمان گرینویچ به رشته تبدیل كرده و نتیجه را بر می گرداند toGMTstring()
4 4 1 یك شی date را طبق زمان هماهنگ شده جهانی به رشته تبدیل كرده و نتیجه را بر می گرداند toutcstring()
3 2 1 یك شی date را طبق وقت محلی به رشته تبدیل كرده و نتیجه را بر می گرداند tolocalstring()
3 2 1 یك تاریخ را دریافت كرده وعدد میلی ثانیه را از نیمه شب ژانویه 1970،1 طبق زمان جهانی رابرمی گرداند utc()
4 2 1 مقدار اولیه یك شی date را بر می گرداند valueof()

 

متدهای date :

1- date() : تاریخ و زمان جاری را برمی گرداند. Date() مثال:

<script type=”text/javascript”>

document.write(Date());

</script>

2- getdate() : یك روز، ماه را از شی date بر می گرداند. dateObject.getDate() نكته: مقداربرگشتی بین 1-31 می باشد. نكته: این متد همیشه درعطف با یك شی date استفاده می شود. مثال1:

<script type=”text/javascript”>

var d = new Date();

document.write(d.getDate());

</script>

مثال2 :

<script type=”text/javascript”> var birthday = new Date(“July 21, 1983 01:15:00”); document.write(birthday.getDate()); </script>

3- getdaye() : یك روز، هفته را ازشی date بر می گرداند. dateObject.getDay() نكته: مقدار برگشتی بین 0-6 می باشد.(0شنبه ، 1یكشنبه و…) نكته: این متد همیشه درعطف با یك شی date استفاده می شود. مثال:

<script type=”text/javascript”>

var d=new Date();

var weekday=new Array(7);

weekday[0]=”Sunday”;

weekday[1]=”Monday”;

weekday[2]=”Tuesday”;

weekday[3]=”Wednesday”;

weekday[4]=”Thursday”;

weekday[5]=”Friday”;

weekday[6]=”Saturday”;

document.write(“Today it is ” + weekday[d.getDay()]);

</script>

4- get month() : ماه را از یك شیdate برمی گرداند. dateObject.getMonth() نكته:مقدار برگشتی بین0-11 می باشد(0ژانویه و…) مثال1:

<script type=”text/javascript”>

var d=new Date();

var month=new Array(12);

month[0]=”January”;

month[1]=”February”;

month[2]=”March”;

month[3]=”April”;

month[4]=”May”;

month[5]=”June”;

month[6]=”July”;

month[7]=”August”;

month[8]=”September”;

month[9]=”October”;

month[10]=”November”;

month[11]=”December”;

document.write(“The month is ” + month[d.getMonth()]);

</script>

مثال2 :

<script type=”text/javascript”> var d=new Date(); document.write(d.getMonth());

</script>

5-getyear() : سال را به صورت یك عدد 2 یا 4 رقمی ازشیdate بر می گرداند dateObject.getYear() نكته : عدد برگشتی همیشه 4 رقمی نیست .برای سا ل های بین 1900 و1999 فقط عدد دو رقمی بر می گرداند. برای سال های قبل از1900 و بعد از 1999 یك عدد چهاررقمی بر می گرداند. نكته : متد getyear() نباید بلندتراستفاده شود ولی متد getfullyear() را می توان استفاده كرد. مثال1:

<script type=”text/javascript”>

var d = new Date();

document.write(d.getYear());

</script>

مثال2:

<script type=”text/javascript”> var born = new Date(“July 21, 1983 01:15:00”); document.write(“I was born in ” + born.getYear()); </script>

6- getfullyear() : سال را به صورت یك عدد 4 رقمی از شی date بر می گرداند. dateObject.getFullYear() مثال1:

<script type=”text/javascript”> var d = new Date(); document.write(d.getFullYear()); var born = new Date(“July 21, 1983 01:15:00”); document.write(“I was born in ” + born.getFullYear());

</script>

مثال2: استفاده ازمتدهای getDate(), getMonth(), and getFullYear() برای نمایش تاریخ جاری درفرمت های مختلف.

<script type=”text/javascript”>

var d=new Date();

var day=d.getDate();

var month=d.getMonth() + 1;

var year=d.getFullYear();

document.write(day + “.” + month + “.” + year);

document.write(“<br /><br />”);

document.write(year + “../” + month + “../” + day);

</script>

منبع : w3schools.com

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت