آموزش جاوا اسکریپت (Javascript) – قسمت دوم

آموزش جاوا اسکریپت

آموزش جاوا اسکریپت

 

توابع جاوا اسكریپت

 

برای نگه داشتن مرورگر از اجرای یك اسكریپت وقتی كه یك صفحه در حال بار گذاری است، می توانید اسكریپت را در یك تابع بگذارید.

یك تابع شامل كدی است كه توسط یك رویداد یا فراخوانی آن تابع اجرا خواهد شد.

ممكن است یك تابع را در هر جایی از صفحه فرا خوانی كنید (یا حتی از صفحات دیگر اگر تابع در یك فایل.js خارجی جاسازی شده باشد).

توابع می توانند هم در بخش ابتدایی و هم در بدنه اصلی یك سند تعریف شوند. هرچند برای اطمینان پیدا كردن از اینكه تابع توسط مرورگر خوانده و بارگذاری شده قبل از اینكه فراخوانی بشود می تواند در قسمت ابتدایی گذاشته شود.

 

مثال

<html> <head> <script type=”text/javascript”> function displaymessage() { alert(“Hello World!”); } </script> </head> <body> <form> <input type=”button” value=”Click me!” onclick=”displaymessage()” > </form> </body> </html>

اگر خط alert(“Hello world!!”) در مثال بالا درون تابع نوشته نشده بود، به محض اینكه به خط Load می رسید، اجرا می شد. اكنون، اسكریپت قبل از آنكه كاربر دكمه را بفشارد اجرا نمی شود.ما یك رویداد Onclick به دكمه ای كه تابع displaymessage() را وقتی كه آنرا كلیك می كنیم،اضافه می كنیم.

شما در مورد رویدادهای جاوا اسكریپت در فصول بعدی چیزهای بیشتری خواهید آموخت.

 

چگونگی تعریف یك تابع

نحوه ساختن یك تابع به این شكل است:

 

function functionname(var1,var2,…,varX) { some code }

 

ect,var1,var2 متغیرها یا مقادیری هستند كه به تابع فرستاده می شوند. } و { تعیین كننده این است كه تابع كجا شروع و كجا پایان می پذیرد.

 

نکته:تابع بدون پارامتر حتماً باید دارای پرانتز باز و بسته بعد از نام تابع باشد.

 

function functionname() { some code }

 

نکته: فراموش نكنید كه حروف بزرگ در جاوا اسكریپت مهم هستند! كلمه function باید با حروف كوچك نوشته شود وگرنه جاوا اسكریپت خطا می دهد! همچنین شما باید یك تابع را با همان حروف بزرگ مانند نام تابع فراخوانی كنید.

 

دستورReturn

دستور Return برای تعیین مقداری كه از تابع برگشت داده می شود، كاربرد دارد.

بنابراین، توابعی كه قصد برگرداندن مقداری را دارند باید دستورReturn را بكار ببرند.

 

مثال

تابع زیر باید حاصلضرب دو عددرا برگرداند.

 

function prod(a,b) { x=a*b; return x; }

 

وقتی كه شما تابع بالا را فراخوانی می كنید، باید دو پارامتر به تابع بفرستید.

 

product=prod(2,3);

مقدار برگشتی تابع prod()،6 است و در متغیر فراخوانی product ذخیره خواهد شد.

 

طول عمر متغیرهای جاوا اسكریپت

وقتی كه شما متغیری را درون یك تابع تعریف می كنید، متغیر فقط می تواند درون آن تابع قابل دسترسی باشد. وقتی كه شما از تابع خارج می شوید، آن متغیر از بین می رود. این متغیرها ، متغیرهای محلی نامیده می شوند. شما می توانید متغیرهای محلی با همان نام در توابع مختلف داشته باشید، زیرا آن متغیر در تابعی شناخته می شود كه در آن تعریف شده است.

اگر شما یك متغیر بیرون از تابع تعریف كنید، همه توابع روی صفحه تان می توانند به آن دسترسی داشته باشند. طول عمر این متغیرها از وقتی كه آنها را تعریف می كنید شروع می شود و زمانی كه صفحه بسته می شود پایان می یابد.

 

حلقه For جاوا اسكریپت

حلقه ها در جاوا اسكریپت برای اجرای همان بلوك كد با یك دوره خاص یا تا زمانی كه یك شرط خاص درست است، بكار می روند.

 

مثال ها

حلقه For

چگونگی نوشتن یك حلقه For . كاربرد حلقه for برای اجرای همان بلوك كد با یك دوره خاص است.

 

<html>

<body>

<script type=”text/javascript”>

For (i=0;i<=5;i++)

{

Document.write(“This number is ” + i);

Document.write(“<br />”);

}

</script>

<p>Explantion:</p>

<p>this for loop starts with i=0.</p>

<p>As long as <b>i</b> is less than, or equal to 5, the loop will continue to run.</p>

<p><b>i</b> will increase by 1 each time the loop runs.</p>

</body>

</html>

 

حلقه گذاری توسط هیدرهای HTML

 

چگونگی كاربرد حلقه for برای هیدرهای مختلف HTML

<html>

<body>

<script type=”text/javascript”>

For(i=1;i<=6;i++)

{

Document.write(“<h” + i +”>This is header ” + i);

}

</script>

</body>

</html>

حلقه های جاوا اسكریپت

 

اغلب اوقات زمانی كه شما كدی را می نویسید، می خواهید همان بلوك كد ردیف شده را برای چندین بار اجرا کنید.

بجای اضافه كردن تقریباً چندین خط مساوی در یك اسكریپت ما می توانیم از حلقه ها برای انجام یك كار استفاده كنیم.

در جاوا اسكریپت دو نوع متفاوت حلقه وجود دارد:

  • For : حلقه ای كه یك بلوك كد آن برای یك دوره خاص اجرا می شود.
  • While : حلقه ای كه یك بلوك كد آن تا زمان برقراری یك شرط خاص اجرا می شود.

 

حلقه For

حلقه for وقتی كه شما تعداد دفعاتی كه اجرای اسكریپت باید پیش برود را از قبل می دانید، بكار می رود.

 

طرز نوشتن حلقه

for (var=startvalue;var<=endvalue;var=var+increment) { code to be executed }

 

مثال

توضیح: مثال زیر یك حلقه را تعریف می كند كه با i=0 شروع می شود و اجرای حلقه تا زمانی كه i كوچكتر یا مساوی 10 است ادامه پیدا می كند. i در هر بار اجرای حلقه 1 واحد افزایش می یابد.

نکته: افزایش پارامتر نیزمی تواند منفی باشد و<= می تواند هر دستور شرطی ای باشد.

 

<html> <body> <script type=”text/javascript”> var i=0; for (i=0;i<=10;i++) { document.write(“عدد مساوی است با ” + i); document.write(“<br />”); } </script> </body> </html>

نتیجه

عدد مساوی است با 0 عدد مساوی است با 1 عدد مساوی است با 2 عدد مساوی است با 3 عدد مساوی است با 4 عدد مساوی است با 5 عدد مساوی است با 6 عدد مساوی است با 7 عدد مساوی است با 8 عدد مساوی است با 9 عدد مساوی است با 10

 

حلقه While جاوا اسكریپت

 

حلقه ها در جاوا اسكریپت برای اجرای همان بلوك كد با یك دوره خاص یا تا زمانی كه یك شرط خاص درست است، بكار می روند.

 

مثال ها

 

چگونگی نوشتن یك حلقه While. كاربرد یك حلقه While برای اجرای همان بلوك كد تا زمانی است كه یك شرط خاص درست باشد.

<html>

<body>

<script type=”text/javascript”>

i=0;

while (i<=5)

{

Document.write(” The number is” + i);

Document.write(“<br />”);

i++;

}

</script>

<p>Explantion:</p>

<p><b>i</b> is equal to 0.</p>

<p>While <b>i</b> is less than , or equal to, 5 , the loop will continue to run.</p>

<p><b>i</b> Will increase by 1 each time the loop runs.</p>

</body>

</html>

 

 

حلقه Do…While

چگونگی نوشتن دستور Do…While . كاربرد یك حلقه Do…While برای اجرای همان بلوك كد است تا زمانی كه یك شرط خاص درست باشد. این حلقه همیشه حداقل یكبار اجرا می شود، حتی اگر آن شرط درست نباشد زیرا دستورات قبل از بررسی شرط اجرا می شوند.

<html>

<body>

<script type=”text/javascript”>

i=0;

do

{

Document.write(“The number is ” + i);

Document.write(“<br />”);

I++;

}

While(i<=5)

</script>

<p>Explantion:</p>

<p><b>i</b> Will increase by 1 each time the loop runs.</p>

<p>While <b>i</b> is less than,or equal to ,5 , the loop will continue to run.</p>

</body>

</html>

 

شرط While

 

حلقه While زمانی كه شما بخواهید حلقه ای را اجرا كنید و اجرا را تا زمانی كه شرط خاص درست است ادامه دهید، بكار می برید.

 

while (var<=endvalue) { code to be executed }

 

نکته: =< می تواند هر دستور شرطی ای باشد.

 

مثال

توضیح: مثال زیر یك حلقه ای را تعریف می كند كه با i=0 شروع می شود. اجرای حلقه تا زمانی كه I كوچكتر یا مساوی 10 باشد ادامه پیدا می كند. با هر دفعه اجرا 1 واحد بهi اضافه خواهد شد.

<html> <body> <script type=”text/javascript”> var i=0; while (i<=10) { document.write(“The number is ” + i); document.write(“<br />”); i=i+1; } </script> </body> </html>

نتیجه

 

The number is 0 The number is 1 The number is 2 The number is 3 The number is 4 The number is 5 The number is 6 The number is 7 The number is 8 The number is 9 The number is 10

 

حلقه do…while

حلقه do…while حلقه while قابل تغییر است.این حلقه همیشه یك بلوك كد را یكبار اجرا می كند و سپس حلقه تكرار می شود تا زمانی كه یك شرط خاص درست باشد. این حلقه همیشه حداقل یكبار اجرا خواهد شد حتی اگر شرط غلط باشد زیرا كد قبل از بررسی شرط اجرا می شود.

 

do { code to be executed } while (var<=endvalue);

 

مثال

<html> <body> <script type=”text/javascript”> var i=0; do { document.write(“The number is ” + i); document.write(“<br />”); i=i+1; } while (i<0); </script> </body> </html>

نتیجه

The number is 0

 

منبع : w3schools.com

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت