آموزش زبان آلمانی (5) – مکالمه 1

مکالمه ی زیر را بخوانید. به شما ایده می دهد که چند لغت به زبان آلمانی وارد شده است.با این حال، شما احتمالا از یک مکالمه به تمام این نمونه های تلفیق زبانی پی نمی برید. در این سناریو، دو دوست به نام های Claudia و Jana همدیگر در خیابان ملاقات می کنند. دقت کند که چگونه عبارات در آلمانی اندکی معنای متفاوتی دارند.

Claudia:             Hi Jana, wie geht’s? Wie ist der neue Job?

Hi [as in English] yâ-nâ, vee geyts? vee ist dêr noy-e

job [as in English]?

Hi Jana, how are you? How’s the new job?

 سلام جانا ، حال شما چطور است ؟ کار جدید چگونه است ؟

 

Jana:                 Super! Heute war meine erste Presentation vor

meinem big Boss, und er war total cool.

super [as in English]! hoy-te vahr mayn-e êrs-te prezen-

tât-see-ohn fohr mayn-êm big boss [as in English],

oont êr vahr toh-tahl cool [as in English].

Super! Today was my first presentation

in front of my big boss,

and he was totally cool.

فوق العاده! امروز اولین ارائه ی من در مقابل رییسم بود، و او خیلی خونسرد (باحال) بود.

 

Claudia:            Wow! In meinem Office gibt es nur Stress. Mein Boss

kann nichts managen. Mein Kollege checkt nichts,

und denkt, er ist ein Sonnyboy, und alle anderen

wow [as in English]! in mayn-êm office [as in English]

gipt ês noohr shtrês. mayn boss kân niHts mân-â-gen

 [g as in English]. mayn kol-ey-ge checkt niHts oont

dênkt êr ist ayn sonny boy [as in English], oont âl-e

ân-der-en spin-en.

 Wow! In my office there’s nothing but stress. My boss

can’t manage anything. My colleague isn’t “with it,”

and thinks he’s a hot shot , and all the others are

وای! در محل کار من فقط استرس وجود دارد. رییس من نمی تواند هیچ کاری را مدیریت کند. همکار من “گوش به زنگ” نیست و فکر می کند استثنایی و مهم است و همه ی دیگران دیوانه اند.

 

Jana:                 Ich gehe shoppen. Kommst du mit?

iH gey-e shop-en. Komst dooh mit?

 I’m going shopping. Do you want to come along?

من قصد خرید دارم. همراه من می آیی؟

 

Claudia:             Nein, danke. Gestern war ich in einem Outlet und

habe ein T-Shirt in pink und eine Jeans im Boyfriend-

Look gekauft. Ich gehe jetzt joggen. Bye-bye!

nayn, dân-ke. gês-têrn vahr iH in ayn-em outlet [as in

English] oont hah-be ayn T-shirt [as in English] in pink

[as in English] oont ayn-e jeans [as in English] im boyfriend-

look [as in English] ge-kouft. iH gey-e yêtst

jog-en [jog as in English]. bye-bye [as in English]!

 No, thanks. Yesterday I went to an outlet and bought

a pink T-shirt and a pair of jeans in boyfriend look.

I’m going jogging now. Bye!

 نه متشگرم. دیروز به فروشگاه رفتم و یک تی شرت صورتی و یک شلوار جین شبیه boyfriend گرفتم. در حال حاضر قصد دارم بدوم. خداحافظ!

 

Jana:                 Schade. Bye-bye!

shah-de. bye-bye!

Too bad. Bye!

چه بد. خداحافظ!برای مشاهده لیست کامل درس های زبان آلمانی سایت اینجا را کلیک کنید.


جدیدترین درس های زبان آلمانی ما را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید

آدرس email خود را در این کادر وارد کنید.

توسط FeedBurner

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت