آموزش زبان آلمانی (4) – کلمات آلمانی وام گرفته شده از زبان انگلیسی

تعداد کمی از کلمات آلمانی از زبان انگلیسی وام گرفته شده است و معنای آن ها در حفظ کرده است، مانند:

Kindergarten (kin-der-gâr-ten), Angst (ânkst), kaputt (kâ-poot), Ersatz (êr-zats), Sauerkraut (zou-er-krout), Zeitgeist (tsayt-gayst), Wanderlust (vân-der-loost).

با این حال، تعداد این کلمات آلمانی در مقایسه با کلمات انگلیسی که راه خود را به زبان آلمانی باز کرده اند، کم است. گاهی ترکیب زبان آلمانی و انگلیسی تا حدی غرابت زبانی عجیبی به وجود می آورد. مثال:

das ist total in/out (dâs ist toh-tahl in/ out [as in English]) (that’s totally in/out)

Sie können den File downloaden (zee kern-en deyn file [as in English] doun-lohd-en)

فهرستی که در ادامه آورده شده است، کلمات آلمانی هستند که از زبان انگلیسی وام گرفته شده اند. دقت کنید که تمام آن ها تلفظ انگلیسی خود را با اندکی استثنا حفظ کرده اند. فعل های قرض گرفته شده “آلمانی شده” هستند، که به این معنا است که با فعل های انگلیسی ترکیب شده اند، مانند kill یا jog با en–، پسوند آلمانی که فرم مصدر می سازد (کشتن (to kill) و آهسته دویدن (to jog)).

 

کلمات وارد شده از زبان انگلیسی با حفظ معنی و تلفظ

der Hit der Boss
das Hotel das Business
das Internet das Catering
das Interview die City (معنی آلمانی: مرکز شهر)
der Jetlag der Computer
der Job cool
joggen (to jog) das Design
killen (to kill) das Event
managen (to manage)  (بدون حرف تعریف (article) استفاده می شود ) Fashion
der Manager das Fast Food
das Marketing das Feeling
das Meeting flirten (to flirt)
Okay der Headhunter
online Hi
outsourcen (to outsource) hip
das Team die Party
der Thriller pink
der Tourist das Shopping
das T-Shirt die Shorts
der Workshop die Show/Talkshow
Wow das Steak
surfen (موج سواری کردن یا اینترنت گردی)

در نهایت، تعداد کمی از عبارت های انگلیسی معنی متفاوتی در زبان آلمانی دارند. به عنوان مثال معنای کلمه ی Evergreen به انگلیسی golden oldie و Handy به معنی cellphone و Mobbing به معنی bullying یا harassing و Oldtimer به معنی vintage car و Wellness-Center به معنی spa است.برای مشاهده لیست کامل درس های زبان آلمانی سایت اینجا را کلیک کنید.


جدیدترین درس های زبان آلمانی ما را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید

آدرس email خود را در این کادر وارد کنید.

توسط FeedBurner

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت