آموزش زبان آلمانی (3) – کلماتی شبیه ولی با معنای متفاوت از انگلیسی

مانند تمام زبان ها، آلمانی هم دارای دوستان اشتباه – آن کلماتی که خیلی شبیه به انگلیسی هستند اما معنای کاملا متفاوتی دارند- می باشد. چنانچه در فهرست زیر می خوانید، می توانید ببینید که چرا باید با هر لغت آلمانی جدید با احتیاط برخورد کرد، مخصوصا اگر شبیه لغت انگلیسی به نظر می رسد تا جایی که متوجه شوید در انگلیسی به چه معنی است.

    دوستان اشتباه در آلمانی

توضیحات  تلفظ  کلمه ی آلمانی
 اگر می خواهید شرمنده نشوید معنی این کلمه را به خاطر بسپارید. معنی آلمانی آن “مقعد” است و نه “بعد”. کلمه ی “بعد” در زبان آلمانی (nach (nahH یا (nachdem (nahH-deym است.  ahf-ter After
 این واژه به معنی به روز(up-to-date) و معاصر(current) است نه واقعی(actual). ترجمه ی واقعی به زبان آلمانی (tatsächlich (tât-sêH-liH است.  âk-tooh-êl  aktuell
 این کلمه به معنی بنابراین (so, therefore, thus) است نه همچنین(also). لغت آلمانی برای این کلمه (auch (ouH است. âl-zoh  also
این کلمه به معنی بزودی (soon) است و تعریفی برای کسی که دارای اندکی مو یا بی مو است نیست. لغت آلمانی برای کچل (kahl (kahl یا (glatzköpfig (glâts-kerpf-iH است. bâlt  bald
این فعل یکی از فعل های مهمی است که باید به خاطر بسپارید. به معنی گرفتن (get) است و نه شدن (become). کلمه ی شدن در آلمانی (werden (vêr-den است.  be-kom-en  bekommen
این واژه به معنی قایق(boat) است، و به معنی راه اندازی(boot) که واژه ی آلمانی آن (Stiefel (shteef-el است نمی باشد. boht  Boot
 این کلمه به معنی خوش رفتار(well-behaved) است و نه به معنی شجاع(brave). کلمه ی شجاع در آلمانی (tapfer (tâp-fer است. brahf brav
 این یک اسم است و به معنی نامه (letter) است نه خلاصه (brief). ترجمه ی آلمانی صفت انگلیسی brief ،کلمه ی (kurz (koorts است و برای نام انگلیسی آن (Auftrag (ouf-trahk یا (Unterlagen (oon-ter-lah-gen است. breef  Brief
این یک واژه ی آلمانی برای شخصی است که از آن دستور می گیرید مانند رئیس یا سرپرست، و به مهنی کسی که وظیفه ی آن آشپزی است نیست. کلمه ی آلمانی برای آشپز، (Küchenchef (kueH-ên-shêf یا (Chefkoch(shêf-koH است.عمل آشپزی (cook)  در آلمانی (Koch (koH است. shêf  Chef
این واژه به معنی ممکن (possible) یا شاید (possibly) است و نه احتمالی (eventual) یا سرانجام (eventually). هر دو واژه در آلمانی (schließlich (shlees-liH است.  ey-vên-tooh-êl  eventuell
 این صفتی است که به معنی تقریبا (almost) است- نه سرعتی که راننده های فرمول یک مسابقه می دهند. کلمه ی آلمانی برای واژه ی سریع، (chnell (shnêl یا (rasch (râsh است.  fâst fast
 این صفت ایده یا شخص نابغه را توصیف می کند و هیچ ربطی به خوش مشرب(genial) ندارد. کلمه ی آلمانی برای واژه ی خوش مشرب، (heiter (hay-ter است. gê-nee-ahl genial
 معنی واژه ی آلمانی آن، زهر(poison) است، بنابراین زمانی که به میزبان آلمانی زبان هدیه ای می دهید،باید بگویید که (Geschenk (gê-shênk دارید، مگر آنکه واقعا چیزی شبیه علف کش یا مامبای سبز به او می دهید. gift [as in English]  Gift
 این یک واژه ی آلمانی برای بچه است. هیچ ربطی به واژه ی انگلیسی kind که به معنی مهربان است ندارد. مهربان به آلمانی (nett (nêt یا (liebenswürdig (lee-bens-vuerd-iH  است.  kint  Kind
این کلمه به معنی سازگاری(amenity) است، به عنوان مثال سازگاری هایی که از در هنل 5 ستاره انتظار دارید و به معنی تسلی دادن (comfort) نیست.فعل آلمانی که هم معنی تسلی دادن(به کسی) می باشد (trösten (trers-ten است.  kom-fohr Komfort
 این واژه به معنی عجیب (strange) است نه به معنی کنجکاو (curious). واژه ی آلمانی برای کنجکاو،(neugierig (noy-geer-iH است. koohr-ee-ohs  kurios
 مواظب استفاده ی اشتباه از این واژه که در حقیقت در آلمانی به معنی کود(manure)است باشید! این واژه رطوبت زیاد که شبیه نم نم باران است و در آلمانی (Nebel (ney-bel یا (Dunst (doonst است، نمی باشد.  mist [as in English]  Mist
این یک لغت آلمانی برای آبمیوه ی تخمیر نشده است و برای آلمانی زبانان منطقه ی جنوبی، شراب میوه ی تازه است. کلمه ی آلمانی برای واژه ی انگلیسی most که به معنی بیشترین است، (das meiste (dâs mays-te است، به عنوان مثال، (meisten Leute (die mays-ten loy-te که به معنی بیشتر مردم است. most Most
این واژه به معنی عوامانه (vulgar)  است به جای معمولی (ordinary). کلمه ی آلمانی برای معمولی،(normal (nor-mahl یا (gewöhnlich (ge-vern-liH است. or-di-nair ordinär
 این کلمه به معنی زیادی احساساتی (overly emotional) است، نه رقت انگیز یا غمگین (pathetic) که در زبان آلمانی (jämmerlich (yêm-er-liH یا (armselig (ârm-zey-liH می شود. pâ-tey-tish pathetisch
معنی آلمانی آن ناآزموده (clumsy) یا بدون مبادی آداب (tactless) است نه مدور (roundish) که در آلمانی (rundlich (roont-liH است.  ploomp  plump
 یکی دیگر از مواقع شرمندگی است که می توان با دانستن آنکه این کلمه در آلمانی به معنی کاندوم (condom) است، از آن اجتناب کرد.معادل نگاهدارنده (preservative) در آلمانی (Konservierungsmittel (kon-sêr-yeer-oongs-mit-el است.  prê-zêr-vah-teef  Präservativ
معنی این کلمه کارمزد (commission) است نه آذوقه (Provision). کلمه ی آلمانی برای آذوقه، (Vorsorge (fohr-zor-ge  یا (Versorgung (fêr-zohrg-oong است. proh-vi-zee-ohn  Provision
 این کلمه به معنی دریاچه (lake) یا دریا (sea) است. فعل دیدن(see) در آلمانی (sehen (zey-en است. zey  See
معنی این کلمه حساس (sensitive)  است به جای معقول(sensible) که ترجمه ی آن به آلمانی (vernünftig (fêr-nuenf-tiH می شود. zen-zee-bel  sensibel
 این کلمه به معنی دوست داشتنی (likeable) یا هم مشرب (congenial) است و نه همدرد (sympathetic). واژه ی آلمانی برای همدرد (mitfühlend (mit-fuel-ent است.  zerm-pah-tish  sympathischبرای مشاهده لیست کامل درس های زبان آلمانی سایت اینجا را کلیک کنید.


جدیدترین درس های زبان آلمانی ما را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید

آدرس email خود را در این کادر وارد کنید.

توسط FeedBurner

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت