آموزش زبان آلمانی (1) – کلمات هم ریشه با زبان انگلیسی

بهترین راه برای یادگیری یک زبان جدید این است که مستقیم وارد آن شوید – نه اینکه گذری با آن برخورد کنید. این فصل را با نگاهی به بعضی از قسمت های این زبان که با آن آشنا هستید شروع می کنیم. همچین تعدادی از عبارات محبوب آلمانی را فرا خواهید گرفت و به دلیل نیاز به دقت به آن دسته که “دوستان اشتباه” گفته می شوند، پی خواهید برد. این دسته واژگانی هستند که به نظر می رسد در هر دو زبان انگلیسی و آلمانی مشترک هستند ولی در واقع معانی متفاوتی دارند.

آلمانی که شما می دانید

به دلیل آنکه آلمانی و انگلیسی به گروه زبان ژرمنی تعلق دارند، تعدادی کلمه وجود دارد که در هر دو زبان مشابه یا یکسان است. کلماتی که یک منبع مشترک دارند هم ریشه نامیده می شوند. گروه دیگری از کلمات که در آلمانی و انگلیسی معمول است از کلماتی با ریشه ی لاتین آمده اند که انگلیسی زبان ها با آن آشنایی دارند. بسیاری از آن ها دارای معنی یکسان مستقیم در زبان آلمانی هستند، مانند اسم هایی که به “-tion” ختم می شوند.

هم ریشه های کامل

عبارت های که در ادامه آمده است به صورت مشابه نوشته می شوند و معنای یکسانی در آلمانی و انگلیسی دارند. تنها تفاوت آن ها تلفظ است، همانطور که در پرانتز نشان داده شده است، به علاوه این واقعیت که در آلمانی اسامی همیشه با حروف بزرگ شروع می شوند. علاوه بر این، اسامی آلمانی دارای سه جنس است، همانطور که در لیست می بینید کلمات der (مذکر)، die (مونث) و das (ختثی) پیش از هر اسم آمده است. در چند نمونه،تلفظ انگلیسی و آلمانی کلمات مشابه است. بنابراین می بینید که قسمت تلفظ همراه با عبارت “as in English” آمده است.

 

کلمات هم ریشه با انگلیسی

تلفظ

کلمه تلفظ کلمه
dêr nah-me der Name dêr ârm der Arm
dee nâ-tsee-ohn die Nation dêr bân-deet der Bandit
nor-mahl normal dee bânk die Bank
dee oh-lee-ve die Olive dee bah-zis die Basis
pâr-â-leyl parallel blint blind
dâs prohbleym das Problem dee boot-er die Butter
dêr professor
[as in English]
der Professor di-gi-tâl digital
dâs rah-dee-oh das Radio êl-ê-gânt elegant
dee rey-li-geeohn die Religion dee ê-moh-tseeohn die Emotion
dâs rês-tuhron das Restaurant ê-moh-tsee-oh-nahl emotional
dee roh-ze die Rose dêr fing-er der Finger
dêr ser-vis der Service dee hânt die Hand
dâs zig-nahl das Signal dâs hotel [as in
English]
das Hotel
dêr shport der Sport dee in-spi-râtsee-
ohn
die Inspiration
dee shtah-tooh-e die Statue in-ter-nâ-tseeoh-
nahl
international
dêr shtrês der Stress ir-râ-tsee-oh-nahl irrational
dâs zers-teym das System ley-gahl legal
dâs tâx-ee das Taxi lee-bêr-ahl liberal
dêr tee-ger der Tiger dêr mast der Mast
to-lêr-ânt tolerant dee meen-e die Mine
dee trâ-di-tseeohn die Tradition moh-dêrn modern
dêr toohn-el der Tunnel dêr moh-mênt der Moment
vilt wild dee moh-tivâ-
tsee-ohn
die Motivation
dêr vint der Wind dâs mooh-zeyoohm das Museum

 

 برای مشاهده لیست کامل درس های زبان آلمانی سایت اینجا را کلیک کنید.


جدیدترین درس های زبان آلمانی ما را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید

آدرس email خود را در این کادر وارد کنید.

توسط FeedBurner

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت