حال استمراری پرسشی Are you doing?

مثبت : I am doing

سوالی : am I doing?

مثبت : he is doing

سوالی : is he doing?

مثبت : she is doing

سوالی : is she doing?

مثبت : we are doing

سوالی : are we doing?

مثبت : you are doing

سوالی : are you doing?

مثبت : they are doing

سوالی : are they doing?

مثال ها :

Are you watching television?

What’s Maryam doing?

Are you waiting for Reza?

Where’s he going?

ترتیب زیر را مطالعه کنید :

is/are

+

فاعل

+

 فرم ing

مثال ها :

Is he watching television?

Is Reza watching television?

می توانیم Where را به ابتدای این ساختار اضافه کنیم :

Where are you going?

(دقت کنید که نباید Where are going you استفاده کنیم)

می توانیم در جواب این سوال ها، جواب کوتاه بدهیم. جواب هایی با Yes یا No.

برای جواب کوتاه مثبت :

am.

I Yes,

is.

he

she

it

are.

we

you

they

برای جواب کوتاه منفی :

not.

I’m

No,

he’s

she’s

it’s

we’re

you’re

they’re

یا نوع دیگر جواب کوتاه منفی :

isn’t.

he

she

it

No,
aren’t.

we

you

they

مثال ها :

Are you watching television?

Yes, I am.

Is he watching television?

No, he isn’t.برای مشاهده لیست کامل درس های زبان انگلیسی سایت اینجا را کلیک کنید.


جدیدترین درس های زبان انگلیسی ما را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید

آدرس email خود را در این کادر وارد کنید.

توسط FeedBurner

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت