آموزش گرامر – کی از Some یا Any استفاده کنیم؟

Some و Any هر دو در اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش بکار می روند. Some و Any بل فرم های افعال فردی و جمعی نیز استفاده می شوند. به مثال زیر دقت کنید :

Does you have any sugar?
They’re some books in that class
He doesn’t have any salt

از Some هم در اسامی قابل شمارش و هم غیر قابل شمارش بکار می رود.
از آن در عبارات مثبت استفاده کنید :

مثال :
I have some money

از Any هم در اسامی قابل شمارش و هم غیر قابل شمارش بکار می رود.
از آن در عبارات منفی یا سوالی استفاده کنید :

مثال :

Do you have any salt?
She doesn’t have any money

از Some موقعی استفاده کنید که پیشنهاد یا درخواست چیزی موجود در حال حاضر را می دهید :

مثال :

would you like some coffee? (پیشنهاد)
could i have some coffee? (درخواست)

از Any هم در اسامی قابل شمارش و هم غیر قابل شمارش بکار می رود.
از آن در سوالات یا جملات منفی استفاده کنید :

مثال :

Do have any butter?
She doesn’t have any money

از لغات ترکیبی Some مانند something و someone و somewhere و somebody در جملات مثبت استفاده کنید :

مثال :
She lives somewhere near Tehran

از لغات ترکیبی any، مانند anything و anyone و anywhere و anybody در جملات منفی و سوالی استفاده کنید :

مثال :

Do you like anything about that man?
He doesn’t have anywhere to goبرای مشاهده لیست کامل درس های زبان انگلیسی سایت اینجا را کلیک کنید.


جدیدترین درس های زبان انگلیسی ما را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید

آدرس email خود را در این کادر وارد کنید.

توسط FeedBurner

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت